Ga naar de inhoud

Beleidsregels Gehandicaptenparkeerkaarten en Gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Borger-Odoorn 2012

Op 17 april 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn de ‘Beleidsregels Gehandicaptenparkeerkaarten en Gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Borger-Odoorn 2012’ vastgesteld.

Grondslag
- artikel 147 en 160 Gemeentewet
- artikel 1:3 en 4:81 t/m 4:84 Algemene wet bestuursrecht
- Reglement verkeerstekens en verkeersregels 1990
- Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
- Wegenverkeerswet 1994

Doel
Voor inwoners met een beperking (handicap) heeft de gemeente Borger-Odoorn op grond van artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer speciale parkeervoorzieningen getroffen die afwijken van de reguliere parkeervoorzieningen. Inwoners met een beperking kunnen op grond van een (medisch) advies aanspraak maken op een gehandicaptenparkeerkaart en op een individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. In de ‘Beleidsregels Gehandicaptenparkeerkaarten en Gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Borger-Odoorn 2012’ worden de criteria en de overige voorwaarden nader uitgewerkt.

Inwerkingtreding
De beleidsregels treden in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

Terinzagelegging
De beleidsregels liggen met ingang van donderdag 10 mei 2012 gedurende 6 weken tijdens de openingsuren ter inzage bij het Klantcontactcentrum, cluster Omgeving op het gemeentehuis te Exloo. Ook kunt u de beleidsregels hieronder raadplegen.