Ga naar de inhoud

Bezwaarschrift

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente over uw zaak of in uw omgeving. Binnen zes weken nadat het besluit per brief aan u is verzonden of is bekendgemaakt, dient u uw bezwaarschrift in bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders. Als u niet zeker weet of u een bezwaarschriftprocedure wilt volgen of wilt overleggen over een oplossing voor uw probleem, neem dan contact op met het Klantcontactcentrum. Ook voor opmerkingen, vragen of meer informatie kunt u daar terecht.

Digitaal bezwaar maken

U kunt uw bezwaar ook bij de gemeente indienen, met gebruik van DigiD (personen) of eHerkenning (bedrijven). U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw bezwaar. Als u met behulp van een DigiD bezwaar maakt zijn uw naam en adresgegevens al ingevuld op het formulier. Ga naar de pagina digitaal bezwaar maken.

In een bezwaarschrift vermeldt u de volgende zaken:

  • uw naam en adres;
  • de datering van het bezwaarschrift;
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • de reden(en) voor het bezwaar;
  • uw handtekening;
  • een vertaling van het bezwaarschrift als deze in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling noodzakelijk is;
  • een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (is niet verplicht);
  • is dit niet mogelijk, vermeld dan datum en nummer van het besluit.

Als het bezwaarschrift niet voldoet aan deze eisen of te laat (na zes weken) is ingediend, kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit betekent dat het bestuursorgaan niet inhoudelijk op uw bezwaren hoeft in te gaan.

Als een besluit is genomen, kan de uitvoering starten. Hebt u een bezwaarschrift ingediend en zou die uitvoering voor u al meteen problemen opleveren, dan kunt u verzoeken tot het treffen van een voorlopige voorziening.

De behandeling van uw bezwaarschrift

Na ontvangst van het bezwaarschrift ontvangt u een ontvangstbevestiging en wordt u uitgenodigd om uw bezwaren mondeling toe te lichten aan de bezwarencommissie. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit mensen die niet bij de gemeente Borger-Odoorn werken. De commissie brengt na uw toelichting een advies uit aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het bestuursorgaan neemt vervolgens een beslissing op uw bezwaarschrift. Als u het niet eens bent met de op uw bezwaarschrift genomen beslissing, kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van dat besluit in beroep gaan bij de rechtbank Noord-Nederland. 

Op grond van de Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Borger-Odoorn is de bezwarencommissie niet bevoegd om te adviseren over bezwaarschriften die zijn ingediend naar aanleiding van een besluit inzake een belastingverordening.