Ga naar de inhoud

In beroep gaan

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van dat besluit, beroep instellen bij de rechtbank te Assen. Het is verstandig om, voordat u beroep indient, informatie te vragen bij het Klantcontactcentrum. De medewerkers kunnen u vertellen hoe het betreffende besluit tot stand is gekomen en u meer informatie geven over het indienen van een beroepschrift en een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening.
U kunt het beroepschrift sturen aan:
Rechtbank Noord-Nederland,
Afdeling bestuursrecht
Postbus 150
9700 AD GRONINGEN

Wat moet er in een beroepschrift staan?
In een beroepschrift moet u de volgende zaken vermelden:
• uw naam en adres;
• de datering van het beroepschrift;
• een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat;
• de reden(en) voor het beroep;
• uw handtekening;
• een vertaling van het beroepschrift als deze in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling noodzakelijk is;
• een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht (is niet verplicht); - is dit niet mogelijk, vermeld dan datum en nummer van het besluit.

Raad van State
Het kan ook voorkomen dat uw beroepschrift naar de Raad van State moet. Aan het einde van de brief waarin de gemeente waarin de beslissing op uw bezwaarschrift staat, staat precies aangegeven aan wie u uw beroepschrift toe kunt sturen.

Griffierecht beroep
U moet voor de indiening van een beroepschrift bij de rechtbank zogenaamde griffierechten betalen. U ontvangt hierover bericht van de griffier van de rechtbank. Deze griffierechten krijgt u terug als de beroepszaak gunstig voor u afloopt.

Digitaal beroep instellen
U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website van de rechtbank voor meer informatie.