Ga naar de inhoud

Zienswijze

Als een plan of een ontwerpbesluit ter inzage ligt, kunt u als belanghebbende uw mening of opmerkingen over een plan geven in een zienswijze. In de zienswijze geeft u aan over welk onderdeel van het voorgenomen besluit u opmerkingen hebt en welke dat zijn. Burgemeester en wethouders nemen een besluit over de ontvangen zienswijzen.

Mondeling of schriftelijk

U kunt een zienswijze mondeling of schriftelijk indienen. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar of de betreffende afdeling via ons Klantcontactcentrum. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. Een schriftelijke zienswijze adresseert u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn, Hoofdstraat 50 7875 ZG Exloo. Ingekomen zienswijzen kunnen worden ingezien.

Let op: in een later stadium van de procedure kunt u alleen nog in beroep gaan als u:

  • belanghebbende bent; en
  • binnen de termijn een zienswijze indient.

Het is dus belangrijk om uw opmerkingen al tijdens de periode van terinzagelegging kenbaar te maken in een zienswijze.