Ga naar de inhoud

Klachtenregeling

De gemeente is voor veel zaken verantwoordelijk en we proberen onze taken zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Bijvoorbeeld omdat u te lang moet wachten op de beantwoording van uw brief of de afhandeling van uw zaak of omdat u geen brief hebt ontvangen, terwijl u daar wel om hebt gevraagd. Of u bent niet correct ontvangen of te woord gestaan door iemand van de gemeente. Dan kunt u een klacht indienen.

Er zijn zaken waarover u niet kunt klagen. Bijvoorbeeld omdat de klacht niets met de gemeente heeft te maken. In die gevallen is de gemeente niet verplicht de klacht te behandelen. Andere voorbeelden zijn:

  • Er is al eerder een klacht ingediend die conform de procedure is behandeld.
  • De klacht heeft betrekking op een gedraging die langer dan een jaar voor de indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.
  • De klacht gaat over het algemeen beleid of over de inhoud van wettelijke voorschriften.
  • U hebt de mogelijkheid (gehad) een bezwaarschrift in te dienen of beroep in te stellen bij een administratieve rechter.

Hoe wordt uw klacht behandeld?

Zo snel mogelijk na het indienen van uw klacht ontvangt u een ontvangstbevestiging. De persoon, afdeling of het bestuursorgaan waarover uw klacht gaat wordt op de hoogte gesteld. Hierna krijgt u, en eventueel degene over wie u geklaagd hebt, de mogelijkheid de klacht in een afzonderlijk gesprek toe te lichten. Uw klacht wordt behandeld door iemand die niet bij de klacht zelf betrokken is. Binnen zes weken ontvangt u schriftelijk bericht van de beslissing over uw klacht.

Nationale ombudsman

Vindt u dat uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan kunt terecht bij de Nationale ombudsman, telefoon: (0800) 33 55 555. De Nationale ombudsman beoordeelt of uw klacht terecht is. En als dat zo is, hoe de gemeente het beter kan doen.

Het indienen van een klacht bij de Nationale ombudsman kan schriftelijk:
Postbus 93122, 2509 AC  Den Haag, of via internet nationaleombudsman.nl.