Ga naar de inhoud

Verordeningen raadplegen via www.overheid.nl

Sinds 1 januari 2011 zijn gemeenten verplicht hun algemeen geldende regelingen centraal te publiceren via www.overheid.nl.

Bekijk de verordeningen van de gemeente Borger-Odoorn.

Let op:
Op overheid.nl staan zowel geldige als reeds uit werking getreden verordeningen. Dit is aangegeven met een datum van uitwerkingtreding.

Zoeken op overheid.nl

Alle gemeentes, waterschappen en provincies zijn per 1-1-2011 wettelijk verplicht om al hun regelgeving op overheid.nl te publiceren. Met dit formulier kunt u zoeken op overheid.nl in de regelgeving van de gemeente Borger-Odoorn.

(Zoek met de datum van vandaag om alleen nu geldende regelgeving te vinden.)