Ga naar de inhoud

Omgevingsvergunning

Wie wil bouwen, verbouwen, gebruiken of iets aan zijn omgeving wil veranderen, heeft vaak een vergunning nodig. En soms wel meer dan één. Bijvoorbeeld voor het bouwen, het gebruiken of het slopen van een gebouw, het kappen van een boom of het aanleggen van een inrit. Sinds 1 oktober 2010 kunnen inwoners en ondernemers veel van deze vergunningen in één keer, in één procedure aanvragen.

Van veel naar één

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vervangt 26 vergunningen door één omgevingsvergunning. Wat hoort er bij de omgevingsvergunning? Lees meer op Omgevingsloket online. De omgevingsvergunning vraagt u bij de gemeente aan met één aanvraagformulier. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u één omgevingsvergunning, met eenduidige eisen. Voor de vergunningen die u aanvraagt is maar één keer bezwaar en beroep mogelijk. Ook is één controlerende instantie verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving; dat kan de gemeente, de provincie of het rijk zijn. Dat is afhankelijk van uw aanvraag. Met de Wabo wordt bovendien de categorie vergunningvrije bouwwerken groter.

De voordelen

  • u vraagt de noodzakelijke vergunningen in één keer, bij één (digitaal) loket, in één procedure aan, en u ontvangt één besluit. Daardoor wordt het aanvragen voor u eenvoudiger en het resultaat voor u én voor ons overzichtelijker;
  • het digitaal indienen van de aanvraag scheelt in tijd en kosten, maar u houdt ook de mogelijkheid om een aanvraag aan het loket in te dienen;
  • u heeft één contactpersoon die over uw aanvraag gaat;
  • landelijk worden dezelfde eisen gesteld, dus geen tegenstrijdige eisen meer van de overheid;
  • kortere wettelijke doorlooptijden;
  • één procedure voor bezwaar en beroep: de belanghebbende moet in één keer alle bezwaren op tafel leggen.

Welke aanvraagmogelijkheden zijn er?

Met de komst van de omgevingsvergunning kunt u uw benodigde vergunningen in één keer aanvragen. Dat is praktisch. Maar u bent het niet verplicht. U mag ook voor alle activiteiten die u gaat uitvoeren, zoals bouwen, kappen en slopen, een aparte vergunning aanvragen. U kunt de aanvraag zowel digitaal als op papier indienen.

Complexe projecten, waarbij bijvoorbeeld een milieuvergunning of een wijziging van het bestemmingsplan nodig is of waarbij een monument wordt verbouwd, kennen hun eigen regels. Hierbij is het niet altijd mogelijk om voor losse activiteiten een vergunning aan te vragen, maar een aanvraag in twee fasen is wel mogelijk. De gemeente kan u hier meer over vertellen.

Welke termijnen gelden er?

Eenvoudige aanvragen, zoals bouwen, kappen en slopen, volgen een reguliere procedure. De beslistermijn is daarbij acht weken, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met zes weken worden verlengd. Complexere aanvragen, zoals hiervoor beschreven, volgen een uitgebreide procedure. De beslistermijn is daarbij 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met zes weken worden verlengd.

Hoe werkt de aanvraagprocedure?

Tip: ga naar het online Omgevingsloket en doe een vergunningcheck. U voert dan de locatie en de werkzaamheden in. Vervolgens ziet u of het plan vergunningplichtig of meldingplichtig is. Of geen van beide. Nadat u de check heeft doorlopen, kan de vergunningaanvraag worden gedaan. Dit kan op papier (door een formulier op maat uit te printen) of digitaal. Voor het digitaal aanvragen van een omgevingsvergunning of het doen van een melding heeft u een DigiD-account nodig.

Vooroverleg

De gemeente Borger-Odoorn adviseert u om de aanvraagprocedure vooraf af te stemmen met de gemeente, in een vooroverleg. Dit vooroverleg kan voor zowel de gemeente als u lonend zijn omdat de behandelprocedure dan sneller en beter gaat. Zodra de plannen voor u en de gemeente duidelijk en volledig zijn, dient u uw aanvraag in bij de gemeente. 

Aanvraag achteraf

Als gemeente houden we aan de hand van luchtfoto's bij waar nieuwe gebouwen zijn geplaatst. Aan de hand daarvan gaan we na of een omgevingsvergunning vereist en verleend is. Als er nog geen aanvraag is ingediend terwijl dit wel had gemoeten, moet de aanvraag alsnog ingediend worden. Hierbij is is artikel 3.1.2. van de legesverordening omgevingsvergunning van toepassing. Als u een aanvraag voor een omgevingsvergunning indient na de start of beëindiging van de bouwactiviteit, dan zijn de kosten 150% van de verschuldigde leges, met een minimum van € 263,95.

Toezicht en handhaving

De RUD houdt namens de opdrachtgevende gemeenten toezicht op bedrijven en activiteiten die vanuit de milieuaspecten (veiligheid, lucht, geluid, energie, afval, bodem e.d.) invloed kunnen hebben op de kwaliteit van de leefomgeving. Deze bedrijven/activiteiten worden regelmatig bezocht door toezichthouders (milieu-inspecteurs) van de RUD. Indien een bedrijf niet voldoet aan de voorschriften wordt in overleg gekeken naar oplossingen van de geconstateerde problemen. Meer informatie over de RUD kan u vinden op www.ruddrenthe.nl.

Programma aanpak stikstof

Te veel stikstof is slecht voor onze natuur, voor onze gezondheid en onze voedselproductie. Daarom zijn er maatregelen nodig die zorgen voor een daling van stikstofneerslag. Tegelijkertijd willen we dat er ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen. Door de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 staan deze wensen met elkaar op gespannen voet.

Wat betekent dat voor u?
U als aanvrager van een vergunning moet rekening houden met de stikstofuitstoot voor de activiteiten die u wilt gaan doen. U moet daarvoor een berekening in Aerius doen. Aerius is een programma waarin u ziet hoeveel stikstof uw activiteit uitstoot. Het is belangrijk dat u in ieder geval een berekening doet in de volgende gevallen: 

  • In een straal van drie kilometer rondom een natura-2000 gebied. Op deze kaart ziet u om welk gebied het gaat.
  • Als u van plan bent een groot project (bijvoorbeeld een bedrijfsuitbreiding of een evenement) te doen.

Mocht u twijfelen of u een berekening moet doen of hoe u de uitstoot het beste kan compenseren? Dan denken wij graag met u mee. We willen graag nieuwe initiatieven of evenementen mogelijk maken, zonder daarbij de natuur te beschadigen.

Vragen?

Neem dan contact op met het KCC Omgeving van de gemeente, tel. 14 0591 of e-mail kccomgeving@borger-odoorn.nl.