Ga naar de inhoud

Beheersverordeningen voor Borger-centrum en voor Borger-dorp vaststgesteld

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 5 september 2013 op grond van artikel 3.38, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening voor Borger-centrum en voor Borger-dorp een beheersverordening heeft vastgesteld. Het gebied voor de beheersverordeningen wordt begrensd door de bebouwde komgrens.

In de beheersverordeningen is de planologische situatie voor de genoemde gebieden vastgelegd.

Voor het dorp Borger zijn nieuwe bestemmingsplannen in voorbereiding. Dat betreft voor het gebied dat wordt omschreven als Borger-dorp een actualiseringplan en voor het centrumgebied een wijzigingsplan. De beheersverordeningen voor die gebieden hebben dan ook een tijdelijk karakter.

De beheersverordeningen treden in werking op 21 november 2013 en vervangen de op dat tijdstip geldende bestemmingsplannen, voor zover deze binnen het verordeningsgebied vallen.

De vastgestelde beheersverordeningen kunnen vanaf de datum van inwerkingtreding worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl of via de gemeentelijke website www.borger-odoorn.nl. Daarvoor moeten de volgende imro-codes worden gebruikt:
Borger-dorp NL.IMRO.1681.01BV0010-VG01
Borger-centrum NL.IMRO.1681.01BV0011-VG01

De verordeningen kunnen ook worden ingezien op het gemeentehuis.

Tegen de vaststelling van een beheersverordening staat geen bezwaar of beroep open.