Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Blijverslening

De gemeente Borger-Odoorn stelt het geld voor de blijverslening beschikbaar; de uitvoering ligt grotendeels bij SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting). U vraagt de lening aan bij de gemeente. Wij beoordelen of u aan de voorwaarden voldoet en of de maatregelen die u wilt nemen binnen de blijverslening passen. Als dat zo is krijgt u van ons een toewijzingsbrief, met daarbij ook de formulieren om de definitieve aanvraag in te dienen bij SVn.

SVn onderzoekt op basis van uw aanvraagformulier of uw inkomen genoeg is om rente en afl ossing te kunnen betalen. Bij een hypothecaire lening stelt SVn ook vast of de waarde van het onderpand voldoende is. Als u aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u een off erte van SVn. Zodra u hier mee instemt wordt de lening verstrekt.

Bouwkrediet

Uw lening wordt in een zogenaamd bouwkrediet gestort. De nota’s van de bedrijven die uw werkzaamheden uitvoeren, dient u in bij een speciale organisatie. Na hun akkoord betaalt SVn de kosten uit het bouwkrediet rechtstreeks aan het betreff ende bedrijf. Uiteraard betaalt SVn nooit meer dan in het bouwkrediet zit. Het bouwkrediet stopt zodra de werkzaamheden zijn afgerond en de betalingen zijn gedaan.

Wmo

Als er een acute medische noodzaak is om uw woning per direct aan te passen, kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een voorziening op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Voor meer informatie hierover (en over wat voor u de beste keuze is) kunt u contact opnemen met het sociaal team in uw buurt (0800 2009).