Ga naar de inhoud

Producten en diensten

WOZ-waarde en taxatieverslag inzien

Op basis van de Wet Waardering onroerende zaken (WOZ) stelt de gemeente elk jaar de waarde van alle onroerende zaken vast. Dat zijn gebouwen, de grond waar die op staan en percelen waarop geen bebouwing staat. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde onder meer om uw aanslag onroerendezaakbelasting vast te stellen. De WOZ-waarde op uw aanslagbiljet geldt voor het lopende jaar en is gebaseerd op de peildatum van 1 januari van het vorige jaar. In ons WOZ-loket kunnen inwoners en ondernemers hun taxatieverslag en aanslagen bekijken. 

Waardering woningen

De gemeente heeft de waarde voor de WOZ-beschikking van dit jaar bepaald naar het waardeniveau op de waardepeildatum 1 januari 2021. Gemiddeld genomen was er ten opzichte van de vorige waardebepaling sprake van een waardestijging van woningen. In de tarieven voor de OZB is hiermee rekening gehouden. Voor zover de waardestijging invloed heeft op de waarde van uw woning is dit zichtbaar in verkoopcijfers van vergelijkbare woningen die rond de waardepeildatum 1 januari 2021 zijn gerealiseerd. De waarde van de woning is bepaald aan de hand van deze verkoopcijfers, rekening houdend met de onderlinge verschillen.

Vaststelling WOZ-waarde 

Uw WOZ-waarde wordt bepaald volgens de zogenaamde ‘vrije verkoopwaarde’. Hierin wordt dus geen rekening gehouden met zaken als huur, verhuur, hypotheken en andere zakelijke rechten (zoals erfpacht). In de meeste gevallen vindt de taxatie plaats door uw pand te vergelijken met andere onroerende zaken in de gemeente die rond de waardepeildatum zijn verkocht. Daarnaast wordt gekeken naar de werkelijke (fysieke) toestand van het pand per 1 januari van het lopende jaar. Hebt u in het voorgaande jaar iets aan uw pand verbouwd of gesloopt? Dan geldt de toestand op 1 januari van het lopende jaar. Ook eventuele aan- en verkoop van stroken grond in het voorgaande jaar wordt in de taxatie meegenomen. Panden die nog in aanbouw zijn worden getaxeerd naar de toestand op 1 januari van het lopende jaar. Hiervoor voeren we eind december van het voorgaande jaar een controle uit. 

WOZ-waarden bekijken

Via het WOZ-waardeloket van de Rijksoverheid kunt u de WOZ-waarden (met bijbehorende waardepeildatum) van woningen bekijken. U kunt zoeken op adres, of een woning (object) selecteren op de kaart. Als u een object gevonden hebt, kunt u kiezen tussen een plattegrondweergave en luchtfoto's. Let op: per persoon kunt u maximaal 10 objecten in een bepaald tijdsbestek bekijken. De WOZ-waarden van bedrijven zijn niet openbaar. Hebt u vragen? Neem dan contact op met de gemeente.