Ga naar de inhoud

Producten en diensten

WOZ-waarde en taxatieverslag inzien

Op basis van de Wet Waardering onroerende zaken (WOZ) stelt de gemeente elk jaar de waarde van alle onroerende zaken vast. Dat zijn gebouwen, de grond waar die op staan en percelen waarop geen bebouwing staat. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde onder meer om uw aanslag onroerendezaakbelasting vast te stellen. De WOZ-waarde op uw aanslagbiljet geldt voor het lopende jaar en is gebaseerd op de peildatum van 1 januari van het vorige jaar. In ons WOZ-loket kunnen inwoners en ondernemers hun taxatieverslag bekijken.

Vaststelling WOZ-waarde

Uw WOZ-waarde wordt bepaald alsof de onroerende zaak op die datum leeg verkocht is en onmiddellijk in gebruik kan worden genomen. Dat is de zogenaamde ‘vrije verkoopwaarde’. Hierin wordt dus geen rekening gehouden met zaken als huur, verhuur, hypotheken en andere zakelijke rechten (zoals erfpacht). In de meeste gevallen vindt de taxatie plaats door uw pand te vergelijken met andere onroerende zaken in de gemeente die rond de waardepeildatum zijn verkocht. Daarnaast wordt gekeken naar de werkelijke (fysieke) toestand van het pand per 1 januari van het lopende jaar. Hebt u in het voorgaande jaar iets aan uw pand verbouwd of gesloopt? Dan geldt de toestand op 1 januari van het lopende jaar. Ook eventuele aan- en verkoop van stroken grond in het voorgaande jaar wordt in de taxatie meegenomen. Dat betekent dat rekening wordt gehouden met eventuele waardevermeerdering of –vermindering. Panden die nog in aanbouw zijn worden getaxeerd naar de toestand op 1 januari van het lopende jaar. Hiervoor wordt eind december van het voorgaande jaar een controle uitgevoerd.

Waardeontwikkeling in Borger-Odoorn

De waardeontwikkeling van verschillende typen woningen verschilt regionaal en soms zelfs lokaal. Om hier toch een duidelijk beeld van te krijgen worden onder meer de verkoopcijfers van woningen die in 2019 en 2020 zijn verkocht, vergeleken met de WOZ-waarde van deze woningen op 1 januari 2020. Daaruit blijkt dat de WOZ-waarden in de gemeente Borger-Odoorn in de periode 2019-2020 gemiddeld met 7,5% zijn gestegen.

WOZ-waarden bekijken

Via het WOZ-waardeloket van de Rijksoverheid kunt u de WOZ-waarden (met bijbehorende waardepeildatum) van woningen bekijken. U kunt zoeken op adres, of een woning (object) selecteren op de kaart. Als u een object gevonden hebt, kunt u kiezen tussen een plattegrondweergave en luchtfoto's. Let op: per persoon kunt u maximaal 10 objecten in een bepaald tijdsbestek bekijken. De WOZ-waarden van bedrijven zijn niet openbaar. Hebt u vragen? Neem dan contact op met de gemeente.