Eenvoudige bodemsanering melden

Wilt u een stuk grond vrijmaken van bodemverontreiniging? Dat heet bodemsanering. Bij een eenvoudige bodemsanering zijn de kosten voor onderzoek lager en is er geen saneringsplan nodig. Wel dient u een BUS-melding te doen bij de provincie Drenthe. BUS staat voor Besluit uniforme saneringen.

Beschrijving

Een eenvoudige bodemsanering is het reinigen van verontreinigde grond op een standaard manier. Voorbeelden hiervan zijn:

 • kleinschalige grondverplaatsing
 • kleine ontgravingen bij woningen
 • aanleggen of vernieuwen van kabels, leidingen en rioleringen
 • verwijdering van mobiele verontreinigingen door huisbrandolietanks

Het soort sanering hangt af van hoe verontreinigd de bodem is. Er zijn 3 eenvoudige saneringen:

 • Immobiel: de verontreinigende stoffen in de bodem hebben zich niet of nauwelijks verspreid naar het grondwater.
 • Mobiel: de stoffen in de bodem zijn boven de toegestane waarde en hebben zich verspreid naar het grondwater.
 • Tijdelijk uitplaatsen: er is een immobiele verontreiniging die bij de uitvoering van werkzaamheden tijdelijk verwijderd moet worden (zoals bij de aanleg van ondergrondse infrastructuur, leidingen en kabels). 

Aanvragen

Zo meldt u een eenvoudige bodemsanering:

 • Neem contact op met de provincie Drenthe.
 • Geef in ieder geval door:
  • het ingevulde meldingsformulier
  • een recente kadastrale kaart en situatietekeningen, waarop de te saneren stukken grond duidelijk zijn aangegeven
  • het resultaat van het uitgevoerde bodemonderzoek

Voorwaarden

Voor een BUS-melding gelden de volgende voorwaarden:

 • Het gaat om een kleinschalige, niet complexe verontreiniging van grond.
 • De melding gaat over een of meerdere stukken grond van dezelfde eigenaar. Deze voorwaarde geldt niet voor de categorie 'Tijdelijk uitplaatsen'.
 • Het saneringsproject wordt milieukundig begeleid door een gekwalificeerd bedrijf. Deze moet een Kwalibo erkenning hebben. Kwalibo staat voor kwaliteitsborging in het bodembeheer. Milieukundige begeleiding is niet nodig bij een tijdelijke uitplaatsing van grond.
 • U gebruikt 1 van de aangewezen technieken voor de sanering:
  • open ontgraving
  • aanbrengen isolatielaag
  • een combinatie daarvan

Hoe lang gaat het duren?

De provincie beslist binnen 5 weken over uw BUS-melding. Krijgt u geen bericht van de provincie binnen 5 weken na uw BUS-melding? Dan zijn alle gegevens volledig aangeleverd en kunt u beginnen met de werkzaamheden.

Over een sanering tijdelijk uitplaatsen van de grond voor werkzaamheden beslist de provincie binnen 5 werkdagen.

Wet en regelgeving

Formulieren

Meer informatie