Inschrijfvoorwaarden

 1. Inschrijving is alleen mogelijk door het volledig ingevulde inschrijfformulier met vereiste bijlagen (kopie identiteitsbewijs en uittreksel Kamer van Koophandel) uiterlijk 15 april 2024 te mailen naar gemeente@borger-odoorn.nl

 2. Onvolledige of niet leesbare inschrijfformulieren worden niet in behandeling genomen.

 3. Het geboden bedrag dient bij voorkeur in hele euro’s te worden vermeld. 

 4. Biedingen beneden een bedrag van € 420,-- per hectare worden niet in behandeling genomen. 

 5. Een inschrijving is onherroepelijk, onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud. Indien op het inschrijfformulier aanvullende voorwaarden, ontbindende voorwaarden en of anderszins toevoegingen worden vermeld, is de inschrijving niet geldig en wordt de inschrijving buiten beschouwing gelaten.

 6. De inschrijver dient een agrarisch ondernemer te zijn. Als agrarisch ondernemer wordt aangemerkt diegene die zijn hoofdinkomen uit de landbouw verkrijgt. 

 7. Gunning geschiedt in principe aan de hoogste bieder. De gemeente behoudt zich het recht voor om niet tot gunning over te gaan zonder opgave van redenen.

 8. De inschrijvers waaraan niet uiterlijk op 30 april 2024 is gegund, kunnen na die datum niet meer aan hun inschrijving worden gehouden.

 9. Als blijkt, dat twee of meer bieders hetzelfde totaal bedrag hebben geboden en dit totaal bedrag tevens de hoogste inschrijving is, dan wordt door loting uitgemaakt aan wie wordt gegund, tenzij de gemeente afziet van gunning.

 10. Na de gunning zal de geliberaliseerde pachtovereenkomst door partijen worden getekend, de pachtovereenkomst zal ingaan op datum ondertekening en eindigt van rechtswege op 31 december 2025. De pachtovereenkomst zal na ondertekening ter goedkeuring worden verzonden aan de Grondkamer.

 11. Degene die uiteindelijk de pachtovereenkomst met de gemeente sluit heeft de verplichting een bloemrijke rand (ca. 1.700 m2) in te zaaien zoals op de tekening met nummer 2024-02-001 behorende bij deze inschrijfvoorwaarden is weergegeven. Het overige deel van de grond dient te worden gebruikt als grasland. Het houden / laten houden van dieren is niet toegestaan op de percelen. In het veld zal door de gemeente nog nauwkeurig worden aangeduid aan de pachter hoe de grenzen rondom het te verpachten perceel lopen.

 12. Inschrijvers dienen voor eigen rekening en risico de percelen geschikt te maken voor het voorgeschreven gebruik als grasland. In dat kader is het nadrukkelijke advies aan de inschrijvers om vooraf ter plaatse de percelen te bekijken in de staat waarin de gronden zich momenteel bevinden.

Kadastrale omschrijving te verpachten gronden en oppervlakte, na aftrek van de bloemrijke rand

Kadastrale aanduiding:Perceel grootte circa
Gemeente Borger, sectie L, nummer 140 (deels)2.23 hectare
Gemeente Borger, sectie L, nummer 141 (deels)1.01 hectare
Gemeente Borger, sectie L, nummer 142 (deels)0.62 hectare
Gemeente Borger, sectie L, nummer 143 (deels)0.39 hectare