Ga naar de inhoud

Uw gegevens in de Basisregistratie Personen

donderdag 7 september 2017

In de Basisregistratie Personen (BRP: de officiële benaming voor de Nederlandse bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die in Nederland woonachtig is. Het gaat hierbij niet alleen om uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden vaak automatisch verstrekt aan overheidsinstanties en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun wettelijke taken. Welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt, wordt bepaald door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Verstrekkingsbeperking van persoonsgegevens aan derden

Deze ‘gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke doeleinden’ kunt u niet voorkomen, omdat deze verplicht is voorgeschreven. U kunt echter wel om geheimhouding verzoeken om te voorkomen dat andere partijen uw gegevens uit de BRP ontvangen. Op grond van artikel 2.59 van de Wet BRP kunt u vragen om een verstrekkingsbeperking aan derden vanwege wettelijke bepalingen (bijvoorbeeld een advocaat die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen) en aan door de gemeente aangewezen derden (instellingen en organisaties die werkzaamheden uitvoeren met een maatschappelijk belang dat samenvalt met een gemeentebelang).

Indienen bij de gemeente

U kunt een verstrekkingsbeperking indienen door bij de gemeente een formulier in te vullen. Maak hiervoor een afspraak op www.borger-odoorn.nl/afspraak, en neem een geldig legitimatiebewijs bij. Na verwerking van uw verzoek krijgt u een bevestiging. Wilt u weten aan wie uw gegevens uit de BRP zijn verstrekt? Vraag dan een overzicht aan bij de gemeente (dit heet inzagerecht). Ook hiervoor moet u een afspraak maken en zich legitimeren. Binnen 4 weken krijgt u het overzicht kosteloos thuisgestuurd.  

Zijn uw gegevens juist? Bel bij twijfel

Het is van groot belang dat uw gegevens in de BRP juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente (T 14 0591). Wilt u meer weten over uw rechten en plichten in het kader van de BRP? Vraag dan naar de brochure in het gemeentehuis of download deze op www.rvig.nl/documenten/brochures/2014/11/11/basisregistratie-personen-voor-de-overheid-en-voor-u.