Ga naar de inhoud

Afdekplicht voor alle mestbassins

maandag 7 mei 2018

Heeft u een mestbassin of mestsilo gebouwd vóór 1 juni 1987 die niet voorzien is van een afdekking? Deze mestbassins moeten volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer sinds 1 januari 2018 zijn voorzien van een afdekking. De afdekplicht geldt nu voor alle mestbassins en mestsilo’s.  e afdekking moet, net als het mestbassin, zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring, waaruit blijkt dat de afdekking is uitgevoerd overeenkomstig de BRL 2342. De kwaliteitsverklaring stuurt u naar uw gemeente. De Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe) ziet toe op de afdekplicht en voert controles uit.

Wel vergunde maar niet opgerichte melkveestallen

Heeft u in de afgelopen jaren een omgevingsvergunning aangevraagd voor de nieuwbouw of uitbreiding van een stal voor het houden van melkkoeien en deze nog niet opgericht? Dan is de volgende informatie voor u van belang. De maximale emissiewaarde van stallen die ná 1 januari 2018 worden opgericht moeten voldoen aan kolom C uit bijlage 1 van het Besluit emissiearme huisvesting. De maximale emissiewaarde bedraagt 8,6 kg ammoniak per dierplaats per jaar. Wanneer u een huisvestingssysteem heeft gekozen met een hogere ammoniakemissie dan deze maximale emissiewaarde, mag de stal niet worden opgericht. U moet dan alsnog een huisvestingssysteem aanvragen dat voldoet aan de maximale emissiewaarde. Als u dat niet doet, dan moet het huisvestingssysteem later worden aangepast met hogere kosten als gevolg. De verschillende huisvestingssytemen kunt u vinden in de Regeling ammoniak en veehouderij of op www.infomil.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente of met de RUD Drenthe via 0800-9102 of info@ruddrenthe.nl.