Ga naar de inhoud

Nieuw verkeersplan in de maak

woensdag 23 januari 2019

De afgelopen tijd is gewerkt aan een nieuw Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP). Daarin staat omschreven hoe de gemeente Borger-Odoorn omgaat met verkeer en vervoer. Tot en met 20 februari kunt u een reactie op het concept-plan geven. Die nemen we mee bij het definitief maken ervan. In de komende jaren gaan we op basis van het plan verkeersmaatregelen nemen.  

Meedenken

Voor het plan zijn onder meer verkeerstellingen, ongevalsgegevens en meldingen van inwoners geanalyseerd. Daarnaast kregen we advies van bijvoorbeeld dorpsverenigingen, hulpdiensten, de landbouwsector, ouderenorganisaties en natuurlijk veel inwoners. Een aantal opmerkingen daarvan ging over het onderhoud van wegen en groen. Dat komt niet in het GVVP, maar krijgt aandacht in het project Integraal Beheer Openbare Ruimte. Ook de geplande aansluiting Slenerweg op de N34 in Klijndijk staat niet in het GVVP, dat is een apart provinciaal project. In het GVVP zijn op basis van alle verzamelde gegevens wel de volgende thema’s benoemd.

Snelheid

Er zijn verschillende locaties waar volgens bewoners onveilige situaties ontstaan door te hoge snelheden. Op een aantal van die plekken willen we maatregelen nemen om het verkeer af te remmen. Daarvoor helpt het dat we het weggennet ‘categoriseren’. Dat betekent dat we de toekomstige maximumsnelheden voor verschillende wegen vaststellen. Ook wordt bepaald hoe we de verschillende categorieën wegen inrichten. De komende jaren komen hier verkeersmaatregelen uit voort, waarbij we ook de specifieke opmerkingen van inwoners weer gebruiken.

Doorgaand verkeer oost-west

Met name op de oost-westverbindingen in onze gemeente wordt ervaren dat er veel doorgaand verkeer door de dorpen rijdt. Door wegen in te richten volgens de genoemde categorisering sturen we het verkeer zoveel mogelijk via wegen die daar het meest geschikt voor zijn. Daarnaast gaan we de verkeerskundige effecten van een eventuele nieuwe oost-westverbinding in het zuidelijke deel van de gemeente onderzoeken.

Parkeeroverlast Borger-centrum

We streven ernaar om begin april de parkeerproblemen op en rond het centrumplein in Borger aan te pakken. De voorbereidingen daarvoor zijn al in volle gang. Daarom wordt dit onderwerp in het GVVP niet verder uitgewerkt.

Gevaarlijke kruisingen voor fietsers en voetgangers

Voor fietsroutes is in het GVVP een aparte categorisering gemaakt. Daarbij kijken we ook naar het verminderen van gevaarlijke objecten als fietspaaltjes, en belijning van fietspaden met tweerichtingsverkeer. Aandacht voor voetgangers is er ook. Bij herinrichting en onderhoudswerkzaamheden laten we voetpaden waar mogelijk aansluiten bij de moderne eisen.

Veiligheid rondom scholen

Langs drukke wegen moet het voor weggebruikers duidelijk zijn als er een school in de buurt is. Dat doen we door middel van een schoolzone, met bijpassend straatmeubilair.