Ga naar de inhoud

Bedrijventerrein Drentse Poort

Op bedrijventerrein De Drentse Poort heeft de gemeente nog een perceel beschikbaar voor de verkoop. Het perceel is voorlopig ingedeeld in vier bouwkavels, op de tekening ziet u welke kavels nog beschikbaar zijn. De op de tekening weergegeven rijbaan zal pas in de toekomst worden aangelegd en de situering is mede afhankelijk van de wijze waarop de bouwkavels definitief worden gesitueerd.

De grondprijs bedraagt € 35,- per m² exclusief BTW en kosten koper. In het bestemmingsplan Nieuw-Buinen - Buinerveen kunt u lezen welke bebouwing u mag plaatsen. 

Omgevingsvergunning

Om met de bouw te kunnen starten hebt u een omgevingsvergunning nodig. Daarbij toetsen wij uw aanvraag aan het bestemmingsplan, de bouwverordening, (bouw)technische eisen en redelijke eisen van welstand. De stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn vastgelegd in de Welstandsnota gemeente Borger-Odoorn. U kunt het best eerst een concept-plan indienen, zodat wij zo vroeg mogelijk kunnen bepalen of uw ontwerp kans van slagen heeft. Dit kan door middel van een vooroverleg.  

Rioolstelsel/afwatering

In verband met het gescheiden rioleringsstelsel moet u rekening houden met het volgende:

  • Het hemelwater (HWA) van de daken moet worden afgevoerd naar de sloot achter het perceel.
  • Het hemelwater van de verharding moet worden afgevoerd naar de gemeentelijke HWA-riolering.
  • Het huishoudelijke afvalwater (DWA) moet worden afgevoerd naar de gemeentelijke DWA-riolering.
  • Er zullen aansluitpunten (ongeveer midden voor) worden aangebracht voor het HWA-water (een groene, rond 160 mm) en voor het DWA-water (een roodbruine, rond 125 mm).

Voor de rioolaansluiting wordt een aansluitvergunning verleend onder de volgende voorwaarden:

  • Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning moet u een tekening aanleveren waarop de binnenhuisriolering staat aangegeven. Daaruit moet duidelijk blijken hoe het systeem van HWA en DWA zal worden aangelegd.
  • De dakbedekkingen en afvoergoten mogen niet uitgevoerd worden in zink, lood of PAK-houdende materialen.
  • Bij het onderhoud van de verhardingen van bijvoorbeeld opritten en terrassen mag u geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen gebruiken.
  • De aansluitverordening van de gemeente Borger-Odoorn is van toepassing.
  • De gemeente zorgt voor aansluitmogelijkheid op de erfscheiding, er zijn geen aansluitkosten verschuldigd.

Bodem

Uit verkennend bodemonderzoek blijkt dat er geen beperkingen zijn om de grond te gebruiken als bedrijventerrein. Over de bodemgesteldheid geven wij geen garanties. Voor de bouwaanvraag moet u een een sonderingsonderzoek laten uitvoeren. Ook eventuele extra kosten voor fundering of andere te treffen voorzieningen komen voor rekening van de koper.