Ga naar de inhoud

Zonneakkers

Concept-beleidskader

Het beleidskader zonneakkers in de gemeente Borger-Odoorn is in concept klaar. De stukken liggen ter inzage van 26 oktober tot en met 14 november. Wilt u uw mening over het beleidsplan geven? Dan kunt u in die periode een zienswijze indienen.

Het proces dat heeft geleid tot de concept-beleidsnota

Duurzame energie: een belangrijke opgave

De wereld staat voor een belangrijke opgave: duurzamer energie opwekken. Dat geldt voor Nederland, voor Drenthe en dus ook voor Borger-Odoorn. Als gemeente willen we hieraan meewerken door initiatieven vanuit de samenleving waar mogelijk te ondersteunen. Omdat we zuinig willen omgaan met onze planeet, maar ook omdat duurzame energie allerlei andere voordelen biedt, bijvoorbeeld op het vlak van economische ontwikkeling.

Dialoog en draagvlak

De verschillende invalshoeken van duurzame energie zijn niet goed belicht bij de plannen voor windmolens in ons gebied. De Rijksoverheid heeft daarbij onvoldoende oog gehad voor het gesprek met bewoners en andere betrokken partijen. Resultaat: er was geen draagvlak. Daardoor zijn niet alleen de voordelen van windenergie op de achtergrond geraakt, maar zijn ook alternatieven buiten beeld gebleven en zijn zelfs tegenstellingen en spanningen ontstaan. Erg zonde van zo’n belangrijk onderwerp als duurzame energie.

Zonneakkers

Die fouten willen we als gemeente niet maken. Daarom willen we in Borger-Odoorn in gesprek over duurzame energie. Concreter: over grootschalige zonneakkers van meer dan 1 hectare. Er zijn namelijk verschillende initiatiefnemers die dit soort velden met zonnepanelen in onze gemeente willen aanleggen. In sommige gevallen mag dat al binnen provinciaal beleid, bijvoorbeeld op onrendabele en overtollige gronden (zoals vloeivelden). De plannen voor het zonnepark De Drentse Monden bij Nieuw-Buinen zijn daar een voorbeeld van. In veel gevallen moeten we als gemeente echter toestemming geven.

Voorwaarden

Daarom willen we weten hoe onze inwoners en andere betrokken partijen erover denken. Willen we ruimte geven aan grootschalige zonneakkers in Borger-Odoorn? En zo ja: onder welke voorwaarden? Welke locaties zijn bijvoorbeeld geschikt, en hoe kunnen zonneakkers goed worden ingepast in het landschap? Maar we willen ook bespreken wat u er als inwoner zelf aan kunt hebben, en op welke manier u betrokken wilt worden door de initiatiefnemers.

Realistisch

De Raad van State besluit in december definitief of de windmolens er komen. De plannen voor zonneakkers hebben daar geen invloed op. Maar ook als de windmolens doorgaan, zullen we de komende jaren meer duurzaam energie moeten opwekken. En mocht de Raad van State een streep door de windmolens zetten, dan wordt de vraag naar alternatieven nog groter. Zonneakkers zouden daarbij kunnen helpen. Daarom willen we daar voor het einde van dit jaar een standpunt over innemen. Maar zoals gezegd: niet zonder daarover met u in gesprek te gaan.

Bijeenkomsten in september

In september hebben vier bijeenkomsten plaatsgevonden over zonneakkers. Bezoekers zijn bijgepraat over de ontwikkelingen, en in groepjes in gesprek geweest over de wensen en mogelijkheden. Dat gebeurde aan de hand van drie thema's (klik op een thema om meer te lezen):

Over elk thema is door een gastspreker een korte presentatie gehouden, waarna elk thema aan een gesprekstafel is besproken. De Powerpoint-presentaties vindt u hier:

Meer informatie

U kunt ook de volgende algemene bronnen raadplegen:

Daarnaast hebben we een aantal veelgestelde vragen op een rijtje gezet.

Hebt u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via gemeente@borger-odoorn.nl.