Pachtvoorwaarden

Pachtvoorwaarden overeengekomen tussen de gemeente Borger-Odoorn (verpachter) en pachter:

1. Betaling
De totale pachtprijs die door pachter bij de inschrijving is geboden zal uiterlijk op 31 mei 2024 zonder kosten, korting, inhouding of vergelijking moeten worden voldaan. Bij niet-tijdige betaling van de pachtprijs zal de pachter de wettelijke rente van het verschuldigde bedrag verschuldigd zijn, zonder dat hij daardoor een recht op uitstel van betaling krijgt.

2. Aanvaarding

De pachter aanvaardt het verpachte, zulks in afwijking van het bepaalde in art. 7:337 lid 2 BW, in de onderhoudsstaat (voetstoots) waarin het verkeert bij het aangaan van de pachtovereenkomst. Het verpachte was (deels) in het afgelopen jaar ingezaaid met een bloemenmengsel. De verpachter staat niet in voor enig gebrek van het verpachte, dat hij bij het aangaan van de pachtovereenkomst niet kende of had behoren te kennen en de pachter heeft deswege geen vordering op de verpachter.

3. Grootte
Eventueel verschil tussen de werkelijke en de in de pachtovereenkomst opgegeven grootte van het verpachte zal nimmer aanleiding geven tot wijziging van de pachtprijs of tot nietigverklaring van de overeenkomst.

4. Grensstenen
De pachter is verplicht alle grensstenen en andere scheidingstekenen in stand te houden.

5. Veranderingen
Betreffende de bevoegdheid tot verandering van bestemming, inrichting of gedaante van het verpachte en betreffende het aanbrengen van verbeteringen en de vergoeding geldt dat pachter aan de grondkamer machtiging kan vragen tot het aanbrengen van veranderingen en dat de verpachter aan de grondkamer machtiging kan vragen tot het aanbrengen van verbeteringen.

6. Gebruik als grasland
De pachter zal het verpachte zelf gaan gebruiken als grasland, waarbij het niet is toegestaan dieren te (laten) weiden/houden. Hij zal de pacht noch geheel, noch gedeeltelijk aan anderen mogen overdoen en het verpachte ook niet aan een ander, geheel of gedeeltelijk, in gebruik mogen geven of zulk gebruik mogen toelaten zonder schriftelijke toestemming van de verpachter. Pachter zal voor eigen rekening en risico de percelen geschikt maken voor het    voorgeschreven gebruik als grasland. In dat kader heeft de verpachter voor het aangaan van deze overeenkomst het advies aan de pachter gegeven om vooraf ter plaatse de percelen te bekijken en kennis te nemen van de staat waarin de gronden zich bevinden.

7. Daden van derden
De pachter is verplicht voor het bezit en het behoud van de rechten van de verpachter op het verpachte te waken en de verpachter van iedere inbreuk daarop onverwijld kennis te geven. Wanneer de pachter door derden in het gebruik wordt gestoord, is hij verplicht de verpachter daarvan onmiddellijk in kennis te stellen: eerst na deze kennisgeving zal de pachter de stoorder uit eigen hoofde in rechte kunnen vervolgen.

8. Zakelijke rechten uit- en overwegen
De pachter verklaart alle op het verpachte gevestigde rechten te kennen. De pachter is verplicht om de bij het aangaan van deze overeenkomst bestaande uit- en overwegen over het verpachte zonder schadevergoeding te gedogen.

9. Plaatsen van schuren
Het is de pachter verboden zonder schriftelijke toestemming van de verpachter schuren, kassen en andere gebouwen of getimmerten, daaronder begrepen borden voor reclame- of anderen doeleinden, op het verpachte te plaatsen of te hebben. Bij verlening van deze toestemming zijn onderhoud en reparaties van deze werken voor rekening van de pachter.

10. Onderhoud van de grond
De pachter neemt het gehele onderhoud van de grond voor zijn rekening, ook wat betreft reparaties en onderhoud aan afsluitingen, hekken, heiningen, grensscheidingen, sloten, puien, watervoorzieningen, dammen en duikers.

11. Gebruik als grasland
De pachter moet het verpachte vakkundig en naar behoren bewerken, bemesten en zuiver houden van onkruid en mag het verpachte slechts als grasland gebruiken, zonder het (laten) weiden / houden van dieren op het verpachte.

12. Toegang tot het verpachte
De verpachter behoudt zich het recht voor te allen tijde het verpachte te betreden of te doen betreden, na te zien of te doen nazien, zonder dat hij daarin door of vanwege de pachter mag worden belemmerd of verhinderd.

13. Jacht
De verpachter behoudt zich het genot van de jacht voor. De pachter verleent zijn bijzondere toestemming aan de verpachter, het genot van de jacht op het verpachte te verpachten, dan wel het een recht van overpad te verlenen voor het verpachte, en stemt er in toe, dat de eventuele pachter van het genot van de jacht dan wel het gebruik als overpad op het verpachte uitoefent, alleen of met gezelschap, of wel door anderen laat uitoefenen. De pachter verbindt zich tevens een schriftelijke vergunning te zullen geven om op de verpachte grond schadelijk gedierte op te sporen, te bemachtigen of te doden, en wel alleen aan de verpachter en aan hen, die met toestemming van de verpachter de jacht op het verpachte uitoefenen, hetzij krachtens opdracht, uitnodiging of pacht.

14. Oplevering
De pachter levert het verpachte bij het einde van de pachttijd aan de verpachter op in de staat, waarin hij het heeft ontvangen of waarin het met goedvinden van de verpachter is gebracht.

15. Verzuim
Ten aanzien van de bij deze overeenkomst aangegane verplichting zal de pachter in verzuim zijn door de enkele daad of nalatigheid of door verloop van een gestelde termijn of datum, zonder dat enige sommatie, ingebrekestelling of enige soortgelijke behandeling is vereist.

16. Kosten
De over het verpachte geheven waterschapslasten komen voor de helft voor rekening van de pachter. De kosten van de grondkamer komen geheel voor rekening van de pachter. Verpachter zal deze kosten via een aparte nota aan pachter in rekening brengen.

17. Bloemrijke akker
De pachter is verplicht een bloemrijke rand (ca. 1.700 m2) in te zaaien zoals op de tekening met nummer 2024-02-001 behorende bij deze overeenkomst is weergegeven.

18. Verbod gebruik Glyfosaat

Het is de pachter verboden om gebruik te maken van het middel Glyfosaat.

Verpachter zal pachter bij het einde van de pachtovereenkomst niet aanspreken op het niet opleveren in de staat waarin het gepachte in gebruik is gegeven als dit niet opleveren in die staat het rechtstreeks gevolg is van het verbod op het gebruik van glyfosaat en pachter redelijkerwijs geen andere maatregelen heeft kunnen treffen om dit te voorkomen.

19. Niet van toepassingen zijnde artikelen Burgerlijk Wetboek boek 7

De bepalingen van de artikelen 313 lid 2, 319 lid 1 onder a, c en d, 325, 327, 328, 332, 333, 363 tot en met 374, 378 tot en met 384, 399a en 399c lid 1 zijn niet van toepassing op deze pachtovereenkomst.