Subsidie Doorstart na corona

Van de provincie Drenthe hebben wij € 50.000 “Frisse doorstart na corona” subsidie ontvangen. De subsidie heeft als doel de vitaliteit en kwaliteit van leven en wonen in Borger-Odoorn te versterken, door organisaties die afhankelijk zijn van vrijwilligers in staat te stellen om sociaal-culturele activiteiten te organiseren. Zodat zij met deze activiteiten “een frisse doorstart” kunnen maken na de moeilijke coronaperiode van de afgelopen 2 jaar. Let op: als u als bedrijf of vereniging inlogt met eHerkenning dan is het minimale niveau van beveiliging E2.

Deze subsidiepot is bijna volledig opgebruikt. Er is nog ruimte voor 1 subsidie.
Daarbij geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt

Houdt u rekening met:

  • Alleen rechtspersonen (organisaties) kunnen een aanvraag indienen.
  • Dien de aanvraag uiterlijk 4 weken vóór aanvang van de activiteit in. In onderling overleg kan hiervan worden afgeweken als dat nodig is. Volledig ingediende aanvragen behandelen wij zo snel mogelijk. Heeft u vragen? Stuur een mail naar corona@borger-odoorn.nl.
  • Wij nemen alleen volledig ingevulde en op tijd ingediende (e-)formulieren in behandeling.
  • De aanvrager is bereid om nadere informatie te verstrekken over de activiteit en stuurt na het plaatsvinden van de activiteit bewijs naar de gemeente dat deze heeft plaatsgevonden.
  • Er wordt alleen subsidie verstrekt aan organisaties die afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers voor het organiseren van sociaal-culturele activiteiten.
  • De activiteit moet zijn ten behoeve van inwoners van de gemeente Borger-Odoorn. Hierbij hebben vrijwilligersorganisaties uit de gemeente Borger-Odoorn voorrang.
  • Per aanvraag kan er een bedrag van maximaal € 1.000,- worden aangevraagd. Maximaal 50% van dit bedrag mag voor eten en drinken (alcohol uitgesloten van subsidie) behorend bij de activiteit zijn. Voor gelijksoortige, zich herhalende activiteiten van een organisatie, wordt slechts 1 keer subsidie verleend.
  • De subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen, waarbij de  datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van binnenkomst.
  • Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld via loting.

Subsidie aanvragen

Wilt u namens de vereniging/stichting/organisatie een subsidie aanvragen? Dan kunt u de aanvraag doen via uw persoonlijk DigID. Dit betekent niet dat u individueel aansprakelijk bent voor de aanvraag.

Verder is de Subsidieverordening gemeente Borger-Odoorn 2017 van toepassing.