Ga naar de inhoud
Kennisgeving carbidschieten
Velden met een * zijn verplicht!

Kennisgeving carbidschieten

Gemeente Borger-Odoorn
Cluster Omgeving
Bezoekadres: Correspondentieadres:
Hoofdstraat 50 Postbus 3
7875 AD Exloo 7875 ZG Exloo
Telefoon 14 0591
Fax (0591) 53 53 99
E-mail: gemeente@borger-odoorn.nl

Artikel 2.73a Bezigen van carbid e.d.
Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Onderstaande melder is van plan om rond de jaarwisseling, tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur, te schieten met gebruikmaking van carbid.
Hij/zij doet hiervan melding op grond van artikel 2.73a APV.
De melding moet ingevolge artikel 2.73a, lid 2, sub d en e APV zijn voorzien van een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein van waaraf geschoten wordt en een situatiekaart waarop de betreffende locatie is ingetekend.

In te vullen door de melder :

Adres/locatie knalactiviteit

Indien één van bovenstaande vragen met nee is beantwoord, is het carbidschieten verboden

Dit gedeelte in te vullen door de gemeente

Behandeld door:
Doorkiesnummer:

Geachte heer/ mevrouw,

Op (zie inboekstempel) hebben wij uw kennisgeving ontvangen waarin u ons laat weten dat u met de jaarwisseling, tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur, wilt schieten met gebruikmaking van carbid.

Naar aanleiding van de melding delen wij u mede dat het verbod voor het schieten met carbid, zoals vermeld in artikel 2.73a, van de Apv., gedurende bovenaangehaald tijdvak, niet van toepassing is mits wordt voldaan aan hierboven gestelde voorwaarden.

Tevens vragen wij uw aandacht voor het volgende:
- om de veiligheid voor alle deelnemers en het publiek te waarborgen, vragen wij u om voldoende maatregelen te treffen. Houd voldoende afstand tot de plaats waar de ontploffingen plaatsvinden;
- alle aanwijzingen gegeven door of vanwege de politie, brandweer of milieuzaken dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd;
- u bent aansprakelijk voor de gevolgen en eventuele schade, ontstaan door het schieten met carbid

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u veel plezier toe met het evenement. Wees voorzichtig!Exloo,

Namens het college van burgemeester en wethouders,G.B.H. Rossèl,
Manager afdeling Klantcontactcenturum(een afschrift van deze melding wordt gezonden naar Politie en Brandweer)