Ga naar de inhoud

Leerplicht

Vanaf 4 jaar mogen kinderen naar school. Kinderen van 4 vallen dan nog niet onder de leerplichtwet. Maar voor hen gelden wel de regels die de school voert over aanwezigheid en het volgen van onderwijs. Deze regels gelden ook voor leerlingen vanaf 16 jaar die niet meer leerplichtig zijn.

De leerplicht geldt voor kinderen vanaf 5 jaar. Zij moeten vanaf deze leeftijd naar school om onderwijs te volgen. De leerplicht eindigt na afloop van het schooljaar waarin zij 16 jaar zijn geworden of aan het einde van het 12e schooljaar. De basisschoolperiode telt mee voor 8 jaar, ook als de leerling hier in werkelijkheid korter over heeft gedaan. Na de leerplicht volgt de kwalificatieplicht.

Kwalificatieplicht

De kwalificatieplicht geldt voor jongeren tussen 16 en 18 jaar oud. De kwalificatieplicht eindigt als jongeren 18 jaar zijn geworden of als zij een startkwalificatie hebben  behaald. Een startkwalificatie is een diploma op MBO-niveau 2, een havo- of vwo-diploma.

Jongeren tussen 18 en 23 jaar, zonder startkwalificatie vallen onder de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaters (RMC). Doel van de RMC is om voor jongeren de voorwaarden te scheppen de voor hen hoogst haalbare en meest passende onderwijs- en/of arbeidsmarktpositie te bereiken. De gemeente Emmen voor de RMC-functie uit.

Leerplichtambtenaar

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op het naleven van de leerplichtwet. De leerplichtambtenaar heeft als kerntaak het recht op onderwijs te waarborgen voor alle jongeren van 5 tot 18 jaar. De begrippen preventie, zorg en samenwerking staan hierbij centraal.

De leerplichtambtenaar heeft vooral een maatschappelijke zorgtaak. De leerplichtambtenaar werkt nauw samen met de stichting Sociale teams Borger-Odoorn en andere instanties die zich bezighouden met het welzijn van jongeren. Samen proberen zij problemen op te lossen die de schoolloopbaan van de jongere in de weg staan. 

Naast het voeren van individuele gesprekken, geeft de leerplichtambtenaar voorlichting en advies. De leerplichtambtenaar heeft ook een handhavende taak.

Als een kind niet meer naar school wil, zoekt de leerplichtambtenaar in overleg met de ouders naar een oplossing. Ouders en school zijn en blijven primair verantwoordelijk voor het kind. Is er sprake van ongeoorloofd verzuim, dan zijn ouders aansprakelijk. Kinderen vanaf 12 jaar worden ook rechtstreeks aangesproken op hun gedrag.

Bij bijzondere omstandigheden kunt u verlof aanvragen voor uw kind.

Werkwijze

Leerplichtambtenaren werken zoveel mogelijk volgens de landelijke Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS). Het doel van deze aanpak is terug- en toeleiding van jongeren die uitgevallen zijn of dreigen uit te vallen, naar een passend onderwijsprogramma. Vroegtijdige inzet en jeugdhulp staat hierbij voorop. Uitgangspunt is de jongere zoveel mogelijk uit het strafrecht te houden en het strafrecht niet meer te gebruiken om verplichte hulpverlening in gang te zetten. 

Jaarverslag

Bekijk hier het jaarverslag Leerplicht 2017-2018.

Contact

Hebt u vragen of wilt u (als ouder/verzorger) een melding doen, dan kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaren via telefoonnummer 14 0591 (spreek in 'Borger-Odoorn'). U kunt ook mailen naar: leerplicht@borger-odoorn.nl.