Ga naar de inhoud

Steunsubsidie lokale cultuursector 2021

Een tegemoetkoming voor culturele organisaties die ernstige gevolgen ondervinden van de coronamaatregelen. 

Vanaf 24 maart tot 1 juni 2021 kunnen culturele organisaties een aanvraag indienen voor extra steunsubsidie, mits zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Er is sprake van een rechtspersoon (met uitzondering van muziekdocenten en docenten kunstzinnige vorming), lokaal actief op het terrein van cultuur;
 2. Er is aantoonbaar verlies geleden in de 2e helft van 2020 en dat wordt voor 2021 ook verwacht;
 3. De organisatie heeft geen winstoogmerk;
 4. De organisatie kan aantonen dat zonder financiële steun in 2021 het voortbestaan van de organisatie ernstig in gevaar komt;
 5. Muziek- en kunstzinnige vormingsdocenten kunnen ook een beroep doen op deze regeling, aangezien er geen overkoepelende voorziening (meer) is. Het gaat dan niet om kosten die al door voorliggende voorzieningen van de (Rijks)overheid vergoed worden, zoals bv loonkosten. Ook moet duidelijk zijn dat meer dan de helft van de leerlingen afkomstig is uit onze gemeente;
 6. Aanvragen moeten binnen zijn voor 1 juni 2021;
 7. Aanvragen worden gedaan op een daartoe bestemd formulier, met een financieel overzicht van 2020 en een begroting voor 2021;
 8. Per instelling kan 1 aanvraag worden gedaan, waarbij duidelijk wordt aangegeven waar het subsidiebedrag aan zal worden besteed;
 9. Financiële bovengrens: 
 • Maximaal € 1.000 (organisaties met een jaarlijkse  subsidie tot € 10.000 of geen subsidie);
 • Maximaal € 2.500 euro voor muziekdocenten en kunstzinnige vormingsdocenten;
 • Maximaal € 7.500 voor lokaal actieve organisaties met een subsidie van boven de € 10.000 op jaarbasis;
 • Afhandeling op volgorde van binnenkomst (op = op);
 • In voorkomende gevallen kan het college van Burgemeester en wethouders besluiten om een organisatie meer toe te kennen, indien duidelijk aantoonbaar is dat zonder het betreffende bedrag de organisatie eind 2021 niet meer zal bestaan.

10. In voorkomende gevallen kan het college van Burgemeester en wethouders besluiten om een organisatie meer toe te kennen, indien duidelijk aantoonbaar is dat zonder het betreffende bedrag de organisatie eind 2021 niet meer zal bestaan.

Voor het overige is de 'Subsidieverordening gemeente Borger-Odoorn 2017' en de 'Nadere regels voor subsidieverstrekking 2019 (pdf)' van toepassing).

Eenmalige subsidie aanvragen

> Vraag eenmalige subsidie aan met DigiD

> Vraag eenmalig subsidie aan met eHerkenning

 

Richtlijnen voor het proces

* Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen als deze compleet is. Als blijkt dat dit niet zo is, wordt er een hersteltermijn gegeven om de aanvraag alsnog compleet te maken. Indien de aanvraag niet binnen de hersteltermijn compleet is, wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld; 

* Indien er een hoger bedrag wordt aangevraagd, wordt de aanvraag voorgelegd aan het college, voorzien van een ambtelijk advies. In bijzondere gevallen kan het college afwijken van deze beleidsregel; 

* De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld (op = op). Zodra het plafond van € 52.000,- bereikt is, wordt er een stop afgekondigd. Aanvragen die dan nog binnenkomen (tot 1 juni 2021), worden op een wachtlijst geplaatst.