Ga naar de inhoud

Melkweg Klijndijk

Nieuwe inrichting Melkweg Klijndijk

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad hebben naar aanleiding van een gehouden digitale enquête gekozen voor uitvoering van variant B. Dit besluit is rond de zomer van 2020 genomen. Variant B houdt in:

 • Blokhaag op de komgrens
 • Rode kruispunten
 • Schikhekken en bomen verwijderen bij fiets-/voetoversteek Melkweg-Visserstraat-fietsroute naar Emmen
 • Moeilijk overrijdbare rijrichtingscheiding
 • Bromfiets op rijbaan
 • Verplaatsing bushalte van buiten naar binnen de bebouwde kom
 • Fietsoversteek in 2 keer bij rotonde
 • Fietsdoorsteek van de Fruithof naar de fietsoversteek bij de rotonde
 • Onderbreking van de fysieke rijrichtingscheiding ten behoeve van de caravans
 • Afwerken bermen en aansluiten uitritten op asfalt (geen complete herstrating van alle uitritten)
 • 30 km/u op kruispunt Melkweg-Visserstraat-fietsverbinding naar Emmen door:
  - Licht verhoogd plein met klinkers
  - Wegversmallingen als extra benadrukking van het bijzondere gebied
  - Verkeer van rechts heeft op dit kruispunt voorrang
  - Bomen kappen ter vergroting van het pleineffect
  - Borden plaatsen met 30 km/u-zone 

De rapportage van de digitale enquête kunt u hier vinden. 

Uitwerking variant B en laatste keuzes

Na de bestuurlijke besluitvorming is gewerkt aan een technische uitwerking van variant B. Ook zijn de nog openstaande punten bekeken. In deze fase zijn de volgende (technische) beslissingen gemaakt:

 • Beoordeling van te kappen bomen.
  Hierbij is op basis van het ontwerp en op basis van de uitslag van de digitale enquête door de bomendeskundige van de gemeente per boom bekeken of bomenkap noodzakelijk of zeer gewenst is.
 • Behoud van de huidige wegbreedte en alleen daar waar echt nodig enkele graskeien aanbrengen.
  Het alternatief was het versmallen van de wegbreedte en over de volledige lengte graskeien aanbrengen. Landbouwvoertuigen breder dan 2,75 meter zouden in dat geval gebruik moeten maken van de graskeien. Een smaller wegbeeld heeft als voordeel dat er langzamer wordt gereden. Vanuit de werkgroep Verkeer van Dorpsbelangen Klijndijk kwam naar voren dat een bredere wegbreedte wenselijker is om zoveel mogelijk geluidsoverlast van brede landbouwvoertuigen te voorkomen. Uiteindelijk is daarom besloten de huidige wegbreedte (meer dan 3 meter per rijrichting) te behouden.
 • Bromfietsoversteek nabij de bebouwde komgrens voorzien van oversteekmarkering.
  Met deze oversteekmarkering valt het beter op dat bromfietsers hier de rijbaan op- en afrijden.
 • Geen aanpassing aan de drempel op de bebouwde komgrens.
  Om de snelheid van het verkeer op de bebouwde komgrens verder omlaag te brengen is een drempel op deze locatie overwogen. Vanwege bezwaren van enkele omwonenden, vanwege angst voor geluids- en trillingsoverlast, is besloten geen aanpassing te doen aan de drempel op de komgrens. Ook enkele andere eventueel aanvullende snelheidsremmende maatregelen zijn besproken en worden door hun nadelen niet gerealiseerd.

Uitvoeringstekeningen bekijken

De uitwerking van variant B heeft geleidt tot een aantal uitvoeringstekeningen. Dit zijn de betreffende tekeningen:
Tekening 1, opruimwerkzaamheden deel 1
Tekening 2, opruimwerkzaamheden deel 2
Tekening 3, nieuwe situatie deel 1
Tekening 4, nieuwe situatie deel 2
Tekening 5, dwarsprofielen

Het zijn wel technische tekeningen. Op de tekening met opruimwerkzaamheden staan ook de bomen die gekapt worden. Door een boom die gekapt wordt staat een kruis. De kapvergunning voor de te kappen bomen is inmiddels aangevraagd.  Op de situatietekening staan ook de nieuwe locaties van de te verplaatsen/vervangen lichtmasten.

Planning uitvoering werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Oosterhof-Holman uit Grijpskerk en zullen maandag 6 september as. starten. De aannemer verwacht medio oktober de werkzaamheden aan de weg gereed te hebben.

Tegelijk met onze werkzaamheden voert WMD (Waterleidingmaatschappij Drenthe) onderhoud uit aan de waterleiding. Deze werkzaamheden starten eerder dan de werkzaamheden van de gemeente.

Contact

Hebt u vragen over de uitvoering of planning van de werkzaamheden? Neem dan contact op met uitvoerders Egbert Otten (06 29 59 15 33, eotten@oosterhofholman.nl) of
Wouter Kroon (06 30 99 57 28, wkroon@oosterhofholman.nl).
Voor vragen aan de gemeente kunt u terecht bij onze toezichthouder Marcel Kappen via telefoonnummer 14 0591, of per e-mail naar gemeente@borger-odoorn.nl (onder vermelding van zaaknummer 10712-2020).