Bedrijfskavels

Drentse Poort

Op de grens van de provincies Drenthe en Groningen ligt het bedrijventerrein Drentse Poort. Het bedrijventerrein in Nieuw-Buinen is goed bereikbaar via de provinciale weg N374 (van Hoogeveen naar Stadskanaal via Borger).

Momenteel zijn er geen kavels meer beschikbaar. 

Aan de Strengen

Ten westen van Borger ligt het bedrijventerrein Aan de Strengen. Het ligt naast de provinciale wegen N34 (van Hardenberg naar Zuidlaren via Emmen en Borger), N374 en N857 (van Rolde naar Borger). Het bedrijventerrein is daarom goed bereikbaar.

Aan de Strengen biedt ruimte voor kleinschalige bedrijven. De grondprijs is € 60 per vierkante meter (exclusief BTW en kosten koper). De bermen tussen de openbare weg en de bedrijfskavels worden in de toekomst ingericht als openbaar groen (grasberm met bomen).

Omgevingsvergunning

Om met de bouw te kunnen starten hebt u een omgevingsvergunning nodig. U kunt het best eerst een concept-plan indienen, zodat wij zo vroeg mogelijk kunnen bepalen of uw ontwerp kans van slagen heeft. Dit kan door middel van een vooroverleg. Voor de aanleg van een inrit door de gemeenteberm moet u tegelijk met de omgevingsvergunning een inritvergunning aanvragen. De inrit moet door en op kosten van de koper worden aangelegd.

Riolering en afwatering

Het rioleringsstelsel is een gescheiden systeem. Dit houdt in dat regenwater en huishoudelijk afvalwater gescheiden moeten worden afgevoerd.

Het hemelwater van de daken moet worden afgevoerd naar de sloot voor of achter het perceel. De hemelwaterafvoer (HWA) van de verharding en het huishoudelijk afvalwater (DWA) moet worden afgevoerd naar de riolering. Voor het HWA van de bestrating is een groene buis rond 125 mm aangelegd tot op de erfscheiding. Voor het huishoudelijk afvalwater (DWA) is een rood/bruine buis rond 125 mm aangelegd tot op de erfscheiding.

Voor de rioolaansluiting wordt een aansluitvergunning verleend onder de volgende voorwaarden:

  • Bij de aanvraag omgevingsvergunning voegt u een tekening waarop de binnenhuisriolering staat aangegeven. Hierop moet duidelijk te zien zijn hoe het systeem van HWA en DWA zal worden aangelegd.
  • De dakbedekkingen en afvoergoten mogen niet uitgevoerd worden in zink, lood of PAK-houdende materialen.
  • Bij het onderhoud van de verhardingen van opritten, terrassen enzovoort mogen geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen worden gebruikt.

Onze aansluitverordeningexterne-link-icoon is van toepassing. Wij zorgen voor aansluiting op de erfscheiding. Er worden geen aansluitkosten in rekening gebracht .

Bodem

Uit verkennend bodemonderzoek blijkt dat er geen beperkingen zijn om de grond te gebruiken als bedrijventerrein. Over de bodemgesteldheid geven wij geen garanties. Voor de bouwaanvraag moet u een een sonderingsonderzoek laten uitvoeren. Ook eventuele extra kosten voor fundering of andere te treffen voorzieningen komen voor rekening van de koper.

Meer informatie