Coalitieakkoord Samen denken & samen doen

Voorwoord

Voor iedereen die woont, werkt, onderneemt of geniet in onze mooie gemeente Borger-Odoorn:

Voor u ligt het coalitieakkoord voor de periode 2022-2026. Voordat we hiertoe zijn gekomen hebben we een aantal waarden onderstreept die voor ons van groot belang zijn:

 • We willen dat iedereen in onze gemeente mee kan doen.
 • We vinden gelijke kansen en het vergroten van de bestaanszekerheid van groot belang.
 • We denken inclusief en bevorderen brede welvaart.
 • We willen dicht bij inwoners zijn.
 • En een gemeente zijn die naast inwoners staat in plaats van tegenover inwoners.

Samen denken & samen doen omvat wat ons betreft deze waarden en vormt dan ook de rode draad in het coalitieakkoord.

Dit coalitieakkoord is een akkoord op hoofdlijnen. We hebben onze ambities geclusterd in vijf thema’s: onze inwoners, onze economie, onze toekomst, onze leefomgeving en onze portemonnee. Het coalitieakkoord geeft richting, maar biedt ook ruimte voor gesprek om plannen en ideeën nog beter te maken. Dit is belangrijk vinden wij, want niemand kan in de toekomst kijken. Er zijn ontwikkelingen die ons voor grote opgaven stellen. Denk hierbij aan de vraagstukken in het sociaal domein, de beschikbaarheid van betaalbare woningen voor iedereen en de energietransitie. Maar ook aan de ongekende stijging van prijzen, mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Dit brengt onzekerheden met zich mee. Een ding hierbij is zeker: dit vraagt om een toegankelijke, actieve en wendbare overheid. Die samen met inwoners, ondernemers, medeoverheden, maatschappelijke partners en de gemeenteraad werkt aan oplossingen. We hebben nadrukkelijk de ambitie om de komende vier jaar samen aan de slag gaan, dicht bij en in contact met de mensen waar we het voor doen: de inwoners van Borger-Odoorn.

Met 25 dorpen vormen wij de gemeente Borger-Odoorn. Op het veen en op het zand wordt geleefd, gewoond, gewerkt en gerecreëerd, maar ook naar elkaar omgezien en is er veel oog voor elkaar. Hier zijn we trots op en dit willen we behouden en versterken. Juist in een tijd waarin verbinding en naar elkaar omzien niet altijd vanzelfsprekend zijn. Elk dorp kent zijn unieke eigenschappen, eigen dynamiek en ook kansen en uitdagingen. Dit vraagt van ons flexibiliteit en maatwerk in ons doen en laten. Dit willen we nastreven door onder andere in gesprek te gaan, te luisteren en ook duidelijk te zijn waar dit nodig is. Wij gaan daarom werken met vier ‘gebiedswethouders’. Wij staan hierdoor dichter bij onze inwoners, onze ondernemers en andere partners. We zorgen voor afstemming en verbinding binnen de gemeentelijke organisatie. Hiermee willen we de samenwerking versterken, en bijdragen aan het herstel van vertrouwen in de overheid.

Wij zijn blij met de vele reacties die we hebben ontvangen naar aanleiding van de oproep om input te leveren voor dit coalitieakkoord. Alle raadsfracties konden aangeven wat zij belangrijk vinden. Dit hebben we ook gevraagd aan inwoners en een groot aantal maatschappelijke partners. We hebben alle reacties zorgvuldig gelezen en betrokken bij het formuleren van de ambities voor de komende vier jaar. De reacties worden aan het nieuwe college overgedragen en op de website van de gemeente gepubliceerd. Het is aan het college om met iedereen die heeft gereageerd in gesprek te gaan en zo nodig vervolgafspraken te maken. De oproep om te blijven meedenken en -werken is met het schrijven van dit akkoord niet gestopt, want dit smaakt naar meer. We vragen iedereen om ons te blijven voeden of ons uit te nodigen om in gesprek te gaan.

We stropen de mouwen op en gaan zo aan het werk voor een nog mooier Borger-Odoorn.

Samen denken & samen doen!

 • Peter Zwiers, Partij van de Arbeid
 • Annemiek de Groot, Leefbaar Borger-Odoorn
 • Janny Hofsteenge, VVD
 • Ankie Huijing-van Tongeren, CDA
 • Erik Braam, ChristenUnie

Mei 2022

Ook ideeën aandragen voor de toekomst van onze gemeente? Dit kan! Stuur dan een mail naar tiphetcollege@borger-odoorn.nl

Onze inwoners - Iedereen doet mee

In Borger-Odoorn zien we naar elkaar om! We zijn een sociale en vitale plattelandsgemeente met een hoog aantal vrijwilligers en mantelzorgers. Zij zitten in de haarvaten van onze samenleving en weten als geen ander wat er speelt. Wij zijn trots op dit naoberschap, want het is van grote meerwaarde voor de leefbaarheid in onze gemeente. Kunnen meedoen in de breedste zin van het woord draagt bij aan inclusiviteit en het verminderen van eenzaamheid. Juist nu is dat van groot belang, omdat we leven in een tijd waarin ontmoetingen, hulp of bestaanszekerheid niet voor iedereen altijd vanzelfsprekend zijn. We zien dat een groot aantal inwoners een beroep doet op de zorgvoorzieningen binnen en buiten onze gemeente. Wij vinden het van belang dat zorg, voor iedereen die dat nodig heeft, beschikbaar en bereikbaar is. Maar vinden ook dat voorkomen beter is dan genezen. En daarom investeert deze coalitie in preventie, door sport, bewegen en cultuur te stimuleren en inwoners te helpen die te maken hebben met financiële problemen. 

Onze ambities

 • We willen onderzoeken hoe we de sociale ondersteuning nog dichter bij mensen kunnen organiseren. We willen de regeldruk in de sociale teams verminderen en vertrouwen daarbij op de inwoners en professionals. Deze professionals weten als geen ander hoe de gestelde kaders in de praktijk uitgevoerd dienen te worden. We gaan voor het oplossen en niet het voor problematiseren.
 • Hierbij zijn sociale netwerken belangrijk. Er is vertrouwen nodig om met mensen in contact te komen die hulp nodig hebben. Vrijwilligers van onder andere verenigingen en kerken kunnen hier een belangrijke rol in vervullen. Daarom organiseert de gemeente een structureel overleg met maatschappelijke organisaties.
 • We willen met zorgaanbieders in overleg om te kijken hoe we op goede wijze invulling kunnen geven aan zorg en huisvesting. Daarbij willen we borgen dat voor zorgvragers een vrije keuze mogelijk is.
 • We streven naar een samenleving waarin iedereen zo goed mogelijk kan meedoen. Mensen met financiële problemen en gezinnen met kinderen die opgroeien in armoede kunnen niet altijd meedoen. Wij zorgen voor passende ondersteuning met minimabeleid. Daar gaan we de kansen van succesvolle projecten elders in de regio bij betrekken.
 • We gaan de kwijtscheldingsnorm in 2023 voor de periode van een jaar verhogen van 120% naar 130%. Hiermee willen we de ergste (financiële) nood bij inwoners wegnemen. Na deze eenmalige verhoging gaan we dit evalueren bij de begrotingsbehandeling van 2024.
 • Preventie omarmen we in de breedste zin van het woord. Door te blijven investeren op het gebied van sport, gezondheid en culturele activiteiten zorgen we voor sterke verbondenheid.
 • Inzet op het gebied van sport en bewegen is een laagdrempelige manier om de gezondheid mentaal en lichamelijk te verbeteren. We waarderen hierbij de inzet van de combicoaches in onze gemeente.
 • We zien dat er sprake is van een toename van het aantal jongeren met psychische klachten. We willen daarom onderzoeken welke kansen het ‘IJslandse model’* biedt voor onze gemeente.
 • We roepen organisatoren van topsportevenementen in onze gemeente op om een bijdrage te leveren aan het versterken van breedtesport.
 • Wij gaan ons actief inzetten om de toegankelijkheid van regelingen voor sociale voorzieningen te verbeteren. We willen dat iedereen kan meedoen en dat ‘niet-gebruikers’ geholpen worden, zodat ook zij de juiste ondersteuning ontvangen.
 • We gaan samen met partners voor het terugdringen van het aantal laaggeletterden in onze gemeente. We communiceren vanuit de gemeente Borger-Odoorn toegankelijk en begrijpelijk.
 • Meedoen geldt voor iedereen en wij vinden dat nieuwkomers in onze gemeente vanaf dag één mee moeten kunnen doen. De instrumenten vanuit de Wet inburgering gaan we hierbij betrekken. 
 • We willen samen met ondernemers en sociale werkbedrijven Emco en Wedeka een langetermijnstrategie ontwikkelen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 
 • We onderzoeken op welke wijze we de kostendelersnorm kunnen versoepelen, zodat het aantrekkelijker wordt om te gaan werken.
 • Wij willen jongeren bereiken. Ons streven is om met hen in contact te zijn en hen kansen te bieden voor de toekomst. Hierbij hebben we speciale aandacht voor de jongeren die onvoldoende kunnen participeren in de samenleving.
 • Bij het bereiken van jongeren vervullen de kinder- en de jongerenraad een belangrijke rol. Wij waarderen en stimuleren hun inzet.

*IJslandse model: Het IJslandse model is gericht op het creëren van een positieve leefomgeving waarin jongeren gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Deze preventieve aanpak focust op een toegankelijk en aantrekkelijk aanbod voor sport, bewegen en cultuur met als doel het middelengebruik onder jongeren tegen te gaan en hun welbevinden te verbeteren.

Onze economie - Ruimte voor ondernemerschap

Ondernemers in onze gemeente hebben en krijgen letterlijk de ruimte! We zijn trots op het ondernemerschap in Borger-Odoorn. We zijn van oorsprong een gemeente met veel agrarische en toeristische ondernemers. Onze ondernemers samen vormen de motor van onze economie. We willen hen stimuleren en helpen antwoorden te vinden op vraagstukken voor de toekomst. Zeker gelet op de grote uitdagingen na de coronapandemie die hopelijk achter ons ligt. Maar ook de huidige hoge prijzen en de krapte op de arbeidsmarkt maken het niet altijd makkelijk om de zaak draaiende te houden. We gaan voor een initiatiefrijk platteland waarbij we ondernemers stimuleren en faciliteren. We benutten ten volle de kansen van de digitaliseringsinfrastructuur.

Er liggen kansen op het gebied van de circulaire economie*. Deze willen we benutten. We voelen ons verder verantwoordelijk om de balans te zoeken tussen ondernemerschap op het zand en op het veen. We willen ook nieuwe bedrijven die passen bij onze gemeente aantrekken om zich hier te vestigen. Dit draagt bij aan economische groei en aan het bevorderen van brede welvaart**. En daarmee ook aan werkgelegenheid en het terugdringen van armoedeproblematiek. Want we zien dat niet alleen mensen met een minimuminkomen maar ook mensen met een middeninkomen vaker in de problemen komen. Dat baart ons zorgen en daarom staat bestaanszekerheid hoog op onze agenda.

Onze ambities

 • Een bijdrage aan de economie vraagt om visie en perspectief. Dit begint met een heldere en actuele analyse. Daarom willen wij samen met ondernemers het huidige economische beleid herijken en actualiseren. Onderdeel hiervan is een visie op de detailhandel.
 • We gaan een acquisitiestrategie formuleren voor onze gemeente. Hierbij benoemen we wat onze inzet is om onze huidige ondernemers te ondersteunen en te faciliteren. En hoe we ondernemers van buiten kunnen verleiden om zich te vestigen in onze gemeente.
 • Een flink aantal ondernemers in Borger-Odoorn onderneemt op een circulaire manier. Dit stimuleren wij van harte! De circulaire economie biedt kansen en dit betrekken we bij het actualiseren van het huidige economische beleid.
 • We willen ondernemers ondersteunen die door corona in de financiële problemen zijn geraakt, en de verschillende mogelijkheden die er zijn beter voor het voetlicht brengen.
 • De bedrijventerreinen in onze gemeente zijn nagenoeg gevuld. Er is een toekomstperspectief nodig voor groei en ontwikkeling. Om dit vorm te geven, betrekken we de wensen van ondernemers en inwoners nabij de bedrijventerreinen.
 • Het speelveld voor ondernemers in onze gemeente moet gelijk zijn. Ruimte geven waar dit kan en duidelijk zijn wanneer iets niet kan. We gaan niet op de stoel van de ondernemer zitten. We werken faciliterend.
 • De agrarische ondernemers in onze gemeente zijn van belang voor de voedselvoorziening en dragen bij aan de unieke landschapskenmerken van onze gemeente. Zij verdienen aandacht en ondersteuning, want hun bestaanszekerheid staat onder druk. We willen hen geen extra regels opleggen boven op de landelijke en provinciale regels. Samen willen we nadenken over antwoorden die nodig zijn voor een toekomstperspectief voor de lange termijn. We leggen hierbij ook een relatie met de ‘Agenda voor de Veenkoloniën’.
 • We blijven partner in het provinciale project ‘Vitale vakantieparken’ en we willen toeristische ondernemers faciliteren. We gaan een extra inspanning leveren om het toeristisch potentieel in het veengebied te benutten. We denken hierbij ook aan kansen rondom het Unesco Geopark De Hondsrug en andere cultuurhistorische waarden.
 • Werkgelegenheid vormt een belangrijke sleutel in het bijdragen aan het oplossen van de armoedeproblematiek. De mogelijkheden van een participatie-inkomen*** gaan we onderzoeken, want dit draagt bij aan sociale zekerheid.
 • In Borger-Odoorn zijn ook inwoners die geen uitkering en geen baan hebben. We willen hen verleiden om aan het werk te gaan. We brengen de feiten en cijfers hiervan in kaart en nodigen het Rijk uit om samen met ons en onze ondernemers hiervoor een pilot te ontwikkelen.
 • We blijven participeren in de Regio Deal Zuid- en Oost- Drenthe en lobbyen mee voor een vervolg op de Regio Deal. 
 • In ons inkoop- en aanbestedingsbeleid zorgen we voor zoveel mogelijk kansen voor regionale ondernemers.
 • Een gevarieerd cultureel aanbod draagt bij aan het welbevinden van inwoners en biedt economische kansen. We hebben een positieve grondhouding ten aanzien van grootschalige evenementen zoals Boerenrock en het Mega Piraten Festijn, passend binnen ons evenementenbeleid.
 • Het Cittaslow-keurmerk willen we een heldere invulling geven voor de toekomst.

 *Circulaire economie: een economie gericht op het tegengaan van verspilling en maximaal hergebruik (recycling) van grondstoffen en het terugbrengen van de CO2-uitstoot door vergroening van producten en productieprocessen. 

 ** Brede welvaart: brede welvaart is niet uitsluitend gericht op inkomen en koopkracht, maar houdt ook rekening met andere factoren die invloed hebben op het sociaal-maatschappelijk welbevinden zoals vrije tijd, milieu, gezondheid, persoonlijke ontplooiing, sociale cohesie, (on)gelijkheid en (on)veiligheid. Ook wordt gekeken of onze welvaart van nu niet ten koste gaat van welvaart in de toekomst of van welvaart in andere landen. 

 ***Participatie-inkomen: een vorm van basisinkomen dat je krijgt op voorwaarde dat je iets terugdoet voor de samenleving. 

Onze toekomst - Samen vooruit

Wij hebben het geluk te wonen en te leven in de mooiste gemeente van Drenthe. Dit willen we graag zo houden en daar waar nodig versterken. Er spelen grote vraagstukken op het gebied van energie en klimaat, maar ook het bouwen van woningen staat hoog op de agenda. Het is aan ons om met elkaar antwoorden te vinden voor de toekomst van Borger-Odoorn. We doen dit samen met anderen, waarbij we inzetten op het stimuleren van innovatieve oplossingen. En dat gebruiken we ook bij de omgevingsvisie die wordt gemaakt voor de implementatie van de Omgevingswet.  

In onze gemeente hebben we al een flinke bijdrage geleverd aan de energietransitie en wordt grootschalig energie opgewekt. Er komen ook rijksmiddelen beschikbaar voor de energietransitie. Wij willen daar een beroep op doen en gaan ons daar hard voor maken. Om de 25 dorpen in onze gemeente goed met elkaar te verbinden en te zorgen voor goede ontsluiting naar andere regio’s blijven we investeren in onze wegen, fiets- en wandelpaden en het openbaar vervoer.

Onze ambities

 • In de Regionale Energie Strategie (RES) zijn de doelstellingen voor de energietransitie bepaald tot 2030. Dit is voor ons leidend. Er is geen ruimte voor nieuwe grootschalige zonne- en windparken.
 • We gaan een duurzaamheidsagenda maken samen met partners, waarmee  we ook een bijdrage leveren aan de nationale klimaatopgave.
 • Vanuit het Energiefonds wordt door het kabinet miljarden geïnvesteerd in de vergroening van de leefomgeving. Wij gaan samen met partners een aanbod maken om hier een beroep op te doen.
 • We onderzoeken in welke dorpen door inwoners nog geen energie-initiatieven van de grond komen en wat ervoor nodig is om dit wel te laten ontstaan. Wij faciliteren  inwoners hierbij maximaal. Bijvoorbeeld bij de oprichting van energiecorporaties.
 • Energiecoaches zijn van grote waarde in het ondersteunen van onze inwoners bij de verduurzaming. Hun inzet willen we verder professionaliseren, want zij zijn de oren en ogen achter de voordeur. Bij de uitvoering van de duurzaamheidsagenda is het van groot belang dat we sturen op een integrale aanpak en slimme duurzame oplossingen. We zien voor de gemeente een ondersteunende en faciliterende rol.
 • Energiearmoede is ook in Borger-Odoorn actueel. Wij willen zorgen dat iedereen die het nodig heeft, geholpen kan worden om te verduurzamen en hiermee te besparen op de energierekening door middel van energiebesparingsmaatregelen. Immers: wat je niet verbruikt hoef je niet op te wekken.
 • We maken een plan van aanpak voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Hierbij maken we ook afspraken over het verbeteren van een gezond leefklimaat in scholen.
 • Inwoners scheiden het afval in onze gemeente goed. We blijven inzetten op het verder reduceren van afval.
 • Gevolgen van de implementatie van de Omgevingswet brengen we in kaart en we maken nieuwe afspraken over de legesverordening.
 • We geven een impuls aan het onderhoud van ons wegennet, waarbij we met name aandacht schenken aan voet- en fietspaden en de plattelandswegen in relatie tot de recreatieve routes, en de toegankelijkheid. We gaan voor combinaties waarbij we werk met werk maken. Bij de inrichting is het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) leidend.
 • Openbaar vervoer is essentieel voor een goede ontsluiting van het platteland. Daarnaast blijft de auto een noodzakelijk vervoersmiddel. Een strategie voor duurzame mobiliteit voor de toekomst is van belang. Hierbij willen we ook aansluiten bij het Regionale Mobiliteitsplan (RMP) van de provincie Drenthe.
 • De bekendheid van de ‘hubtaxi’ (sociale taxi) kan beter en daarom willen we inzetten op extra communicatie. 
 • Projecten ter bevordering van de verkeersveiligheid hebben onze speciale aandacht.  Onze kinderraad wijst ons terecht op het verbeteren van de verkeersveiligheid rondom scholen en de routes daarnaartoe. 
 • Het verbeteren van de verkeersveiligheid op de N34 vinden we van belang. Daarom geven wij ruimte aan het provinciale initiatief ‘gedeeltelijke verdubbeling N34’, maar stellen we hierbij als randvoorwaarde dat in aanvulling op de wettelijke compensatie de omliggende natuur en het landschap worden versterkt.
 • Op sommige plekken in onze gemeente is sprake van parkeerproblematiek. We gaan met ondernemers, inwoners en dorpsbelangen in gesprek om deze knelpunten op te lossen.
 • De lobby voor de Nedersaksenlijn ondersteunen wij van harte. We trekken hierin samen op met onze buurgemeenten en zetten in op de realisatie van de Nedersaksenlijn met voorkeur voor een station in Ter Apel.
 • We blijven met de provincie Drenthe en de gemeenten Stadskanaal, Westerwolde en Emmen in gesprek over het verbeteren van de doorstroming op de Drentse Mondenweg (N379) in zuidelijke richting naar de Rondweg Emmen (N391). 

Onze leefomgeving - Met karakter en uitstraling

Een groene leefomgeving met karakter en uitstraling typeert onze gemeente. Onze omgeving is aantrekkelijk en schoon. Dat komt omdat we hier met elkaar naar omzien en we hierin investeren. Het is logisch dat we hier willen (blijven) wonen. Jongeren verdienen het om als starter over een betaalbare woning te beschikken. Ouderen ondersteunen we waar nodig om levensloopbestendig te kunnen wonen. We maken hiervoor prestatieafspraken met woningbouwcorporaties om dit met ons te realiseren en de scheefgroei tussen zand en veen te verkleinen. Om de leefbaarheid in onze gemeente te vergroten blijven investeringen nodig in het maatschappelijk vastgoed, zoals binnen- en buitensportaccommodaties en onderwijshuisvesting. We luisteren goed naar de wensen van inwoners in hun eigen omgeving, want zij weten als geen ander wat bijdraagt aan het verbeteren van hun leefomgeving en woongeluk. Wat ook bijdraagt aan woongeluk is een veilige omgeving waar criminaliteit wordt tegengegaan. Dit vraagt een blijvende en alerte inzet op het gebied van openbare orde en veiligheid. 

Onze ambities

 • Er is veel geïnvesteerd in het maken van een ambitieuze woonvisie. Het is nu zaak om de daad bij het woord te voegen en te investeren in de bouw van voldoende woningen.
 • Wij gaan hiervoor een uitvoeringsprogramma maken. Hiervoor gebruiken we als basis de woonvisie en de inventarisatie van locaties binnen de dorpen waar nog mogelijkheden zijn. Hiermee geven we handen en voeten aan de woonwensen die hierin zijn geformuleerd. Waarbij we afspreken om in principe niet hoger te bouwen dan vier woonlagen. Eventuele afwijkingen hierop moeten passen binnen de aard en schaal van de omgeving.
 • Daar waar commerciële initiatieven ontstaan, maken we afspraken met projectontwikkelaars over een minimaal percentage ten behoeve van de bouw van sociale huur- en koopwoningen.
 • We onderzoeken de mogelijkheden van een revolverend fonds* voor het beschikbaar stellen van grond waar de gemeente eigenaar van is ten behoeve van de woningbouw.
 • Woningen zijn om in te wonen en niet om aan te verdienen: we willen ‘de huisjesmelkers en speculanten’ tegengaan.
 • We stimuleren jongeren om zich vroegtijdig in te schrijven bij een woningbouwcorporatie, zodat ze op tijd in aanmerking kunnen komen voor een betaalbare huurwoning.
 • Met Lefier en Woonservice gaan we periodiek om tafel met als inzet te komen tot prestatieafspraken over het voldoen aan de vraag naar het vergroten van het aantal sociale huurwoningen. Hierbij gaan we voor een balans tussen zand en veen en een goede match tussen vraag en aanbod.
 • Met de huurdersverenigingen gaan we periodiek om tafel om knelpunten en wensen in beeld te krijgen.
 • We gaan er meer op inzetten dat woningen terechtkomen bij de inwoners die sociaal en economisch gebonden zijn aan de gemeente Borger-Odoorn.
 • We geven ruimte om te investeren in het experimenteren met nieuwe woonvormen.
 • Bij herstructurering hebben we ook aandacht voor het versterken van de kwaliteit van de openbare ruimte.
 • We willen bij planologische procedures experimenteren met het anders samenwerken met commerciële partijen, waarbij zij zelf meer aan de lat staan voor bijvoorbeeld het maken van een bestemmingsplan of het doen van een voorstel voor natuurcompensatie. Dit mag niet ten koste gaan van de inspraakmogelijkheden van onze inwoners. Het is aan het college om hier vervolgens een afweging over te maken en te besluiten.
 • Hoe wij in de toekomst omgaan met onze leefomgeving vraagt om nieuwe inzichten en creatieve integrale oplossingen. We luisteren hierbij nadrukkelijk naar onze inwoners en onze ondernemers. Mochten er in dorpen ideeën worden aangedragen voor het in eigen beheer uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden in het groen, dan onderzoeken wij of we hier via extra dorpsbudgetten geld voor beschikbaar kunnen stellen.
 • We vinden dat agrarisch natuurbeheer bijdraagt aan het unieke karakter van ons platteland. Wij blijven dit stimuleren.
 • We willen onze gemeente veilig houden en zetten daarom in op bewustwording en het voorkomen van ondermijning.

*Revolverend fonds: In een revolverend fonds komt het uitgeleende geld weer terug zodat het opnieuw beschikbaar komt voor nieuwe leningen. 

Onze portemonnee & dienstverlening - Een financieel gezonde en toegankelijke organisatie

Onze financiële huishouding is gezond en solide en dat willen we zo houden. De begroting voor 2022 is sluitend. Ondertussen is de economische situatie veranderd en de onzekerheid toegenomen. We leven in een uitzonderlijke situatie. Er komen vele uitdagingen op ons af, onder andere op gebied van woningbouw, klimaat en energie, het voorzieningenniveau en het sociaal domein. Daarnaast liggen de sociale en financiële gevolgen van de coronapandemie nog niet achter ons. En ook de situatie in de wereld is van invloed op onze eigen inkomsten en uitgaven, maar nog belangrijker: die zijn merkbaar in de portemonnee van onze inwoners en ondernemers. We zien ook dat het takenpakket van de gemeente blijft groeien. Dit betekent dat ook een groter beroep wordt gedaan op de ambtelijke organisatie. Om goed in te kunnen spelen op de extra opgaven willen we op een aantal plekken investeren in de capaciteit van onze ambtelijke organisatie. De komende vier jaar past een evenwichtige financiële koers, zodat we juist in onzekere tijden vooruit blijven kijken en blijven investeren in de toekomst van onze gemeente.

Onze ambities

 • Het meerjarig investeringsplan (MIP) biedt een goede basis om beleidskeuzes te maken. We maken het integraal Huisvestingsplan (IHP) voor onderwijs hier onderdeel van. We kijken creatief naar de prioritering en realisatietermijnen, zodat we daarmee de gestegen kosten kunnen opvangen. Ook zorgen we voor een evenwichtige spreiding van de investeringen in zand en veen.
 • Met de opbrengsten van de onroerendezaakbelasting (OZB) investeren we in voorzieningen in onze gemeente. Om de gestegen kosten op te vangen is een jaarlijkse indexatie niet te voorkomen. We hebben voor het bepalen van het percentage voor de indexatie gekeken naar een realistisch en vast tarief voor de komende vier jaar, zodat inwoners weten waar ze aan toe zijn. Daarom indexeren we de OZB jaarlijks met 2,75%. Dit sluit aan bij een eerdere indexering die in onze gemeente is gehanteerd. 
 • De afvalstoffen- en rioolheffing zijn en blijven net als de leges en heffingen kostendekkend.
 • We verhogen de toeristenbelasting in lijn met het tarief van de omliggende gemeenten. We doen dit om te kunnen blijven investeren in een aantrekkelijke omgeving voor onze inwoners en toeristen.
 • We hebben vertrouwen in de professionaliteit van de ambtelijke organisatie. We willen de organisatie de ruimte geven om te experimenteren met vernieuwende samenwerkingsvormen, zodat de organisatie beter kan inspelen op trends en ontwikkelingen. Het uitvoeringsprogramma van dit coalitieakkoord vormt het kader voor de te maken prestatieafspraken met de ambtelijke organisatie.
 • Bij langdurige inhuur stimuleren we het alternatief om medewerkers vast in dienst nemen.
 • Er is sprake van grote krapte op de arbeidsmarkt. We vinden het van belang om te onderzoeken of we hier in BOCE-verband* nog beter op kunnen inspelen. Om te voorkomen dat incidentele arbeidsintensieve taken die op ons afkomen ten koste gaan van de inzet op bestaande taken, zoeken wij eerst naar mogelijkheden om dit op te lossen binnen de samenwerkingsverbanden. Pas daarna kijken we naar externe inhuur.
 • Het verbeteren van onze dienstverlening is een continu aandachtspunt. Om het contact met inwoners, ondernemers en andere partners te verbeteren, willen we inzetten op een zo breed mogelijk palet aan communicatiemiddelen. Er is een inhaalslag te maken met betrekking tot de inzet van digitale kanalen. Ook de vernieuwde website die gemaakt wordt, biedt hiervoor mogelijkheden.
 • We zijn maximaal dienstverlenend. Digitaal waar het kan en persoonlijk waar het moet. Hierbij past een overheid die snel antwoord geeft op gestelde vragen en facturen vlot afhandelt.
 • We moeten ons beter wapenen tegen cyberaanvallen, zodat (persoons)gegevens bij de gemeente blijvend goed worden beschermd. Dit is een continu aandachtspunt en hierin blijven we samen optrekken met de gemeenten Emmen en Coevorden.
 • Participatie maakt integraal onderdeel uit van alles wat we doen. Daarom voegen we aan elk college- en raadsvoorstel een participatieparagraaf toe.

Hoe financieren we deze hoofdlijnen?

In dit akkoord hebben we onze ambities voor de komende jaren beschreven. Om deze ambities te kunnen realiseren, kiezen we onder andere voor de in de onderstaande tabel genoemde extra financieringsbronnen.

Structurele baten

2023

2024

2025

2026

Verhoging toeristenbelasting

300.000

300.000

300.000

300.000

OZB (van 1,75 naar 2,75)

65.000

130.000

195.000

260.000

totaal

365.000

430.000

495.000

560.000

Incidentele baten

2023

2024

2025

2026

VAR-vrijval375.000375.000375.000375.000
Grondbedrijf300.000300.000300.000

300.000

totaal675.000675.000675.000675.000

Daarnaast zijn er door de Rijksoverheid coronagelden beschikbaar gesteld. We willen voor specifieke, corona gerelateerde uitgaven gebruikmaken van deze gelden die hiervoor zijn gereserveerd. 

Tot slot

We geven het college de opdracht om in gesprek met de voltallige gemeenteraad concreet invulling te geven aan het coalitieakkoord in een uitvoeringsprogramma. Wij verwachten dat dit uitvoeringsprogramma tezamen met de begroting voor 2023 aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

 *BOCE: Samenwerkingsverband van de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen.

Portefeuilleverdeling

Wilt u weten hoe de taken in het college zijn verdeeld? Bekijk dan de pagina burgemeester en wethouders.