Geluid-/gezondheidsonderzoek

Aanvullend geluidsonderzoek (brononderzoek) 2023

In opdracht van de colleges van de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn heeft onderzoeksbureau LBP|Sight een aanvullend geluidsonderzoek gedaan naar een aantal windturbines in beide gemeenten. Dit zogenoemde brononderzoek komt voort uit het akoestisch onderzoek naar laagfrequent geluid voor windpark De Drentse Monden en Oostermoer (zie hieronder). 

Het brononderzoek is uitgevoerd in de maanden juli, september en oktober 2023. Uit het rapport van het onderzoek blijkt dat de turbines voldoen aan de specificaties. Het gemeten tonaal geluid blijft binnen de gestelde marges. Ook zijn er geen bijzondere tonen gemeten.

Uit het rapport blijkt ook dat het windpark aan de vastgestelde geluidnormen kan voldoen en dat de resultaten geen aanleiding geven voor vervolgonderzoek.

Het onderzoeksrapport vindt u hieronder, onder 'Documenten'. 

Akoestisch onderzoek 2020-2022

De gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn hebben van april 2020 tot en met juli 2022 een akoestisch onderzoek laten uitvoeren bij windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Doel was om het verschil in (laagfrequent) geluid inzichtelijk te maken voor en na de plaatsing van de windturbines. De resultaten daarvan zijn begin 2023 gepresenteerd. Conclusie van de twee gespecialiseerde onderzoeksbureaus is dat het geluid is toegenomen, maar laagfrequent geluid beperkte invloed heeft. Het onderzoeksrapport vindt u hieronder, onder 'Documenten'. 

We hebben de onderzoeksresultaten ook gedeeld met de rijksoverheid. Met daarbij het dringende verzoek om in het gebied  met ons in gesprek te gaan over de impact die het windpark heeft op omwonenden. Ook willen we samen verkennen of bijvoorbeeld isolatiemaatregelen aan woningen de overlast kunnen helpen beperken.

De uitkomsten van het geluidsonderzoek betekenen niet dat omwonenden geen overlast ervaren. Daarom hebben we op basis van het geluidsonderzoek en binnengekomen klachten aanvullend brononderzoek laten doen. Hierbij is onderzocht of turbines voldoen aan de specificaties. Het gaat om turbines waarbij door de onderzoekers van het akoestisch rapport werd geadviseerd nader brononderzoek te doen. Over dit brononderzoek leest u hierboven meer.

Gezondheidsonderzoek 

Om vast te kunnen stellen of en welke invloed windturbines hebben op de gezondheid, is grootschalig wetenschappelijke onderzoek nodig. Dit concludeerden de GGD’s Groningen en Drenthe. Dit vraagt een landelijke aanpak, waarbij meer expertise nodig is dan we regionaal kunnen organiseren. Zo’n onderzoek moet grootschalig en langjarig plaatsvinden om wetenschappelijk betrouwbare resultaten te verkrijgen. De gemeenten en GGD’s sluiten daarom aan bij het landelijk Expertisenetwerk Windenergie. Dit netwerk probeert het onderwerp ook op de landelijke politieke agenda te krijgen.