Hoe vergadert de gemeenteraad

Hoe vergadert de gemeenteraad

Om het raadswerk te doen werken gemeenteraad en raadsleden volgens het commissiemodel. Dit kun je opdelen in drie stappen: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Waarbij de laatste twee stappen in de openbare vergaderingen in de raadzaal worden besproken. 

Beeldvorming

In de fase van de beeldvorming verdiept de gemeenteraad zich in het onderwerp. Raadsleden lezen de stukken, spreken met inwoners en organisaties, gaan op werkbezoek, laten zich door een ambtenaar of een externe deskundige bijpraten en verzamelen verdere feitelijke informatie. Op deze manier krijgt het raadslid goed zicht op het onderwerp. Beeldvorming vindt vooral plaats buiten de raadsvergaderingen.

Oordeelsvorming

Daarna komt de fase van de oordeelsvorming. In Borger-Odoorn gebeurt dat in de raadscommissievergadering. In deze fase wisselen raads- en commissieleden hun voorlopige standpunten uit en proberen het college en de andere raadsleden daar in het debat van te overtuigen. Want hoe je naar een vraagstuk kijkt, wat de oorzaak is en de bijpassende oplossing is vaak afhankelijk van je kijk op de maatschappij. Je kunt daar dus verschillend over denken. In de oordeelsvormende fase komt dan ook de politieke kleur en het overtuigen van je standpunt naar voren. In de oordeelsvormende fase wordt ook duidelijk of er draagvlak voor een voorstel is. En of de gemeenteraad nog meer informatie nodig heeft om een besluit te kunnen nemen. Of dat het voorstel nog veranderd moet worden om het aangenomen te krijgen. Deze raadscommissievergadering wordt voorgezeten door een raads- of commissielid die de taak van commissievoorzitter heeft.

Besluitvorming

Tot slot is er de fase van besluitvorming. In Borger-Odoorn doen we dat in de raadsvergadering. De raadsleden komen tot een definitief oordeel in deze vergadering. Eventuele nieuwe informatie en aanpassingen in het voorstel worden besproken. Daarna neemt de raad een besluit. Is er een meerderheid voor het voorstel? Dan is het aangenomen.