Integriteit

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Borger-Odoorn. Elke vier jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen krijgt de gemeenteraad het vertrouwen van de inwoners om deze taak namens hen uit te voeren.

De gemeenteraad van Borger-Odoorn is zich er van bewust dat dat vertrouwen een groot goed is. Dit betekent dat de taak van volksvertegenwoordiging zorgvuldig en integer door de raad moet worden uitgeoefend.

Protocol

Daarom heeft de gemeenteraad een protocol vastgesteld met afspraken voor integer handelen als gemeenteraad en als raadsleden. Aan die afspraken mag u ons houden en we zijn daar open over.

Regeling integriteitsprotocol voor raadsleden

1 Algemene bepalingen

1.1 Dit integriteitsprotocol geldt voor de raadsleden, tenzij uit de tekst van een gedragsregel anders blijkt.

1.2 In gevallen waarin dit protocol niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is vindt bespreking plaats in het seniorenconvent.

1.3 Dit protocol is openbaar en voor iedereen toegankelijk.

1.4 Raadsleden ontvangen bij hun aantreden een exemplaar van dit protocol.

2 Belangenverstrengeling

2.1 Een raadslid doet opgave van zijn financiële belangen in ondernemingen en organisaties waarmee de gemeente zakelijke betrekkingen onderhoudt.

2.2 Bij privaat-publieke samenwerkingsrelaties voorkomt het raadslid (de schijn van) bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.

2.3 Een oud-raadslid wordt het eerste jaar na de beëindiging van zijn raadstermijn uitgesloten van het tegen beloning verrichten van werkzaamheden voor de gemeente, waaraan hij als raadslid verbonden was.

2.4 Indien de onafhankelijke oordeelsvorming van een raadslid over een onderwerp in het geding kan zijn, geeft hij bij de besluitvorming daarover aan in hoeverre het onderwerp hem persoonlijk aangaat.

2.5 Een raadslid die familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten of zaken aan de gemeente, onthoudt zich van deelname aan de besluitvorming over de betreffende opdracht.

3 Informatie

3.1 Een raadslid gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij uit hoofde van zijn raadlidmaatschap beschikt. Hij zorgt ervoor dat stukken met vertrouwelijke gegevens veilig worden opgeborgen en dat computerbestanden beveiligd zijn.

3.2 Een raadslid verstrekt geen informatie die vertrouwelijk of geheim is.

3.3 Een raadslid maakt niet ten eigen bate of ten bate van zijn persoonlijke betrekkingen gebruik van in de uitoefening van het raadlidmaatschap verkregen informatie.

3.4 Een raadslid gaat verantwoord om met de e-mail- en internetfaciliteiten alsmede met de sociale media van de gemeente.

4 Geschenken, diensten en uitnodigingen

4.1 Een raadslid accepteert geen geschenken, faciliteiten of diensten indien zijn onafhankelijke positie hierdoor kan worden beïnvloed. In onderhandelingssituaties weigert hij door betrokken relaties aangeboden geschenken of andere voordelen.

4.2 Geschenken en giften die een raadslid uit hoofde van zijn functie ontvangt, worden gemeld en geregistreerd bij de griffie.

4.3 Geschenken en giften die een raadslid uit hoofde van zijn functie ontvangt en die een geschatte waarde van meer dan € 50 vertegenwoordigen zijn eigendom van de gemeente. Er wordt een gemeentelijke bestemming voor gezocht op voorstel van de griffie. Geschenken en giften die een waarde van € 50 of minder vertegenwoordigen worden wel gemeld maar kunnen worden behouden.

4.4 Geschenken en giften worden niet op het huisadres ontvangen. Indien dit toch is gebeurd, meldt een raadslid dit, waarna een besluit over de bestemming van het geschenk wordt genomen.

4.5 Aanbiedingen en kortingen voor privéwerkzaamheden of op privégoederen, die een relatie hebben met het raadslidmaatschap, worden niet geaccepteerd.

4.6 Een raadslid bespreekt in overleg met de griffier uitnodigingen voor excursies en evenementen op kosten van derden die in relatie staan met het raadlidmaatschap.

5 Voorzieningen, bestuurlijke uitgaven, onkostenvergoedingen en dienstreizen

5.1 Uitgaven worden uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond. Een raadslid is terughoudend bij het in rekening brengen van uitgaven die zich op het grensvlak van privé en publiek bevinden.

5.2 Een raadslid declareert geen kosten die reeds op andere wijze worden vergoed.

5.3 In geval van twijfel over een declaratie, wordt dit voorgelegd aan de griffier en zo nodig ter besluitvorming aan het seniorenconvent.

5.4 Gebruik van gemeentelijke eigendommen of voorzieningen voor privédoeleinden is niet toegestaan tenzij het de bruikleen betreft van een (mobiele) telecommunicatie en andere ICT meeneembare media die mede voor privédoeleinden kunnen worden gebruikt.

6. Slotbepalingen

6.1 Deze regeling treedt in werking op de dag na besluitvorming en vaststelling in de gemeenteraad

6.2 Deze regeling kan worden aangehaald als "Regeling Integriteitsprotocol voor raadsleden".

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Borger-Odoorn in de openbare vergadering van 9 januari 2014.