Leerplicht

Als kinderen 5 jaar zijn, zijn zij leerplichtig. Vanaf dat moment moeten kinderen naar school. Kinderen van 4 jaar zijn nog niet leerplichtig. Zij moeten zich wel aan dezelfde schoolregels houden.

Alle kinderen blijven leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin zij 16 jaar worden. Daarna moeten ze onderwijs blijven volgen totdat ze een startkwalificatie hebben of 18 jaar zijn.

Wat is een startkwalificatie?

Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger.

Kwalificatieplicht

Kinderen tussen de 16 en 18 jaar vallen onder de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht houdt in dat deze leerlingen verplicht onderwijs moeten volgen als zij nog geen diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger hebben.

Leerplichtambtenaar en RMC

Heeft u vragen over verzuim, verlof of vrijstellingen? Voor kinderen tot 18 jaar is de leerplichtambtenaar het aanspreekpunt. Bij kinderen van 18 jaar en ouder, die geen startkwalificatie hebben en niet op een school staan ingeschreven, is RMC het aanspreekpunt. RMC staat voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaters. RMC wordt voor onze gemeente uitgevoerd door Menso Emmen.

Vrijstelling

In uitzonderlijke situaties kan de leerplichtambtenaar namens burgemeester en wethouders vrijstelling van schoolbezoek geven. Bijvoorbeeld om lichamelijke of psychische redenen. Een vrijstelling vraagt u aan bij de leerplichtambtenaar.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze leerplichtambtenaren.

Meer informatie