Meldingsplicht zorgaanbieders

Zorgaanbieders zijn verantwoordelijk voor het leveren van goede kwaliteit van de Wmo voorziening en veilige ondersteuning. Als er een calamiteit of geweldsincident plaatsvindt, moet de zorgaanbieder dit binnen drie werkdagen melden bij de toezichthouder.

Iedere medewerker kan het voorval melden, bijvoorbeeld een kwaliteitsmedewerker, beleidsmedewerker, directeur of verzorgende. Een calamiteit of geweldsincident is niet altijd te voorkomen. Door het voorval te melden kunnen we samen met u de kwaliteit van de aangeboden zorg en ondersteuning bewaken en zo nodig verbeteren. De toezichthouder legt de nadruk op het leren en richt zich niet op de calamiteit zelf.

Twijfelt u of er sprake is van een calamiteit of geweldsincident? Neem dan contact op met de toezichthouder voor advies.

Contactgegevens

Dit zijn calamiteiten: 

  • Een cliënt overlijdt onverwacht en onbedoeld.
  • Elke suïcide(poging) van een cliënt, die mogelijk samenhangt met tekortkomingen in de ondersteuning. Zoals onvoldoende toezicht, slechte communicatie of fouten bij de overdracht.
  • Een gebeurtenis die heeft geleid of kan leiden tot ernstig en/of blijvend lichamelijk letsel bij een cliënt.
  • Een gebeurtenis die heeft geleid of kan leiden tot ernstig geestelijk lijden van een cliënt.
  • Ernstig grensoverschrijdend gedrag: fysiek, psychisch en/of seksueel door medewerkers of andere cliënten.

Wat gebeurt er met de melding

Na ontvangst van de melding neemt de toezichthouder contact op met zowel de melder als de gemeente. Afhankelijk van de ernst van de situatie kan de toezichthouder het volgende doen:

  • Aanvullende informatie opvragen: De toezichthouder beoordeelt de aanvullende informatie. De melder ontvangt bericht van de toezichthouder of dit voldoende is en of een vervolg nodig is. 
  • Zelf onderzoek doen: Dit gebeurt in elk geval bij een zeer ernstige situatie met een bijzonder hoog risico. Onder andere wanneer een aanbieder niet in staat is zelf onderzoek te doen of bij grote publicitaire aandacht. En als er aanwijzingen zijn dat de veiligheid van de (overige) cliënten niet is gewaarborgd. Als de toezichthouder onderzoek gaat doen, ontvangt de melder hierover een brief. Daarin staat onder andere binnen welke termijn het onderzoek plaatsvindt. Het eindrapport en de voorgestelde verbetermaatregelen bespreekt de toezichthouder met de melder. 
  • De melder onderzoek laten doen: Dit kan alleen na overleg met de toezichthouder. De melder, zoals een zorgaanbieder, bespreekt het eindrapport altijd met de toezichthouder. Als de toezichthouder het eindrapport onvoldoende vindt, kan hij alsnog zelf een onderzoek starten.
  • Niets: Soms ziet de toezichthouder geen aanleiding voor verder onderzoek.