Voorwaarden optieverlening Daalkampen II Fase 3A

 • Geïnteresseerden kunnen vanaf 10 juli 2023; 10.00 uur een aanvraag indienen voor het verkrijgen van een optie tot koop op een woningbouwkavel.
 • Het aanvraagformulier “optie tot koop Fase 3a Daalkampen te Borger” dient volledig ingevuld, ondertekend en voorzien van de juiste bijlagen te worden verzonden aan daalkampen@borger-odoorn.nl.
 • Er kan door geïnteresseerden slechts voor 1 woningbouwkavel in Fase 3a een aanvraag worden ingediend.
 • Er kan door partners (samenwonend, getrouwd, geregistreerd partnerschap, samenlevingscontract etc.) niet afzonderlijk voor een woningbouwkavel een verzoek tot optie worden ingediend.
 • Iemand die reeds een optie tot koop heeft op een andere woningbouwkavel in eigendom van de gemeente Borger – Odoorn kan geen aanvraag indienen voor Fase 3a, tenzij men vooraf schriftelijk afziet van de optie tot koop op die andere woningbouwkavel van de gemeente.
 • Iemand die een optie verkrijgt op een woningbouwkavel van de gemeente binnen de wijk Daalkampen kan niet gelijktijdig op een wachtlijst staan voor een andere woningbouwkavel van de gemeente in de wijk Daalkampen. Bij toewijzing van de optie tot koop wordt men van de wachtlijst verwijderd.
 • Aanvragen die niet voldoen aan het bovenstaande worden niet in behandeling genomen.
 • Opties worden verleend op volgorde van binnenkomst op bovenstaand mailadres en uitsluitend aan natuurlijke personen.
 • De geïnteresseerden die de optie niet hebben gekregen worden wederom op volgorde van binnenkomst op de wachtlijst geplaatst voor die betreffende woningbouwkavel.
 • De optant is voor de optieperiode van 6 maanden een optievergoeding verschuldigd aan de gemeente van € 500.  Als optant overgaat tot aankoop krijgt optant dit bedrag terug van de gemeente na levering van de woningbouwkavel. Mocht een optant niet overgaan tot aankoop dan zal het bedrag van € 500 niet worden gerestitueerd.
 • Bij gelijktijdig ontvangst van meerdere (complete) aanvragen op dezelfde woningbouwkavel zal optieverlening plaatsvinden voor die woningbouwkavel op basis van loting. Over de uitslag van deze loting wordt niet gecorrespondeerd. De geïnteresseerden die zijn uitgeloot voor de optie tot koop worden, indien nodig ook weer door loting bepaald, op de wachtlijst geplaatst voor die betreffende woningbouwkavel.
 • Iemand kan slechts voor 1 woningbouwkavel in Daalkampen Fase 3a op de wachtlijst worden geplaatst.
 • Een optie tot koop wordt, in eerste instantie, verleend voor 6 maanden.
 • De gemeente kan besluiten om de optieperiode éénmalig te verlengen met een periode van 3 maanden.
 • De vergoeding voor deze éénmalige verlenging bedraagt € 250. Als optant overgaat tot aankoop krijgt optant dit bedrag terug van de gemeente na levering van de woningbouwkavel. Mocht een optant niet overgaan tot aankoop dan zal het bedrag van € 250 niet worden gerestitueerd.
 • De optieperiode is bedoeld om, en de gemeente verwacht dit ook van optant, advies in te winnen bij hypotheekverstrekker(s), aannemer(s), architect(en), te (laten) toetsen of het beoogde bouwplan passend is en te bepalen of optant tot koop van de woningbouwkavel over wil gaan.
 • Binnen de verleende optieperiode moet optant beslissen of hij de woningbouwkavel koopt. Het claimen van de optie tot koop geschiedt per email via: daalkampen@borger-odoorn.nl voor het einde van de optieperiode.
 • Indien de optant de optie niet claimt voor het einde van de optieperiode, komt de optie van rechtswege te vervallen, zonder dat een nadere mededeling of rechtshandeling is vereist, en kan de optant geen rechten meer doen gelden op de betreffende woningbouwkavel.
 • Als de optant de optie claimt, ontvangt hij de standaard koopovereenkomst. De koopovereenkomst dient binnen 10 werkdagen na verzenddatum van deze overeenkomst ondertekend in het bezit van de gemeente te zijn gesteld.
  De levering van de woningbouwkavel zal niet eerder geschieden dan dat de woningbouwkavel bouwrijp is opgeleverd aan de gemeente.
 • Indien optant de toegezonden koopovereenkomst niet binnen de termijn van 10 werkdagen getekend in het bezit heeft gesteld van de gemeente dan behoudt de gemeente zich het recht voor om niet over te gaan tot verkoop van de woningbouwkavel aan de optant.
 • Indien de optant tijdens de optieperiode redelijkerwijs vermoedt dat hij niet over zal kunnen gaan tot aankoop van de woningbouwkavel voor afloop van de optieperiode dan dient hij de gemeente hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen en de optie terug te geven.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de bouwkavels in onze gemeente? Bekijk dan de pagina over bouwkavels op onze website.