BenW besluiten 12 maart 2024

Besluitenlijst collegevergadering 12-03-2024 

Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. van Tongeren (wethouder), M.N.J. Broers (gemeentesecretaris) en J. Wolters (bestuursadviseur).

1

Opening 

2

Besluitvormende stukken

2.1

Besluitenlijst collegevergadering 05-03-2024, nr. 10, openbaar gedeelte 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

2.3

Schriftelijke vragen Zwiers (PvdA) - Onvoldoende warmte in biljartruimte 
MFA Noorderbreedte 

Het college stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen van raadslid Zwiers (PvdA) over onvoldoende warmte in de biljartruimte van MFA Noorderbreedte vast. De beantwoording wordt doorgestuurd naar de raad.

Besluit:

1.  Bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen van raadslid Zwiers      (PvdA) vaststellen. 
2.  Bijgevoegde beantwoording naar de raad zenden.

2.4

Verzoek gemeente om deel te nemen aan het Drents Panel van CMO Stamm 

Het college gaat akkoord met deelname aan het Drents Panel van de Provinciale Staten en Trendbureau Drenthe. Inwoners uit de gemeente zullen steekproefsgewijs benaderd worden om deel te nemen aan dit panel. Zo krijgen zij de mogelijkheid om hun mening te geven over allerlei verschillende onderwerpen die spelen in de gemeente en de provincie. De gemeente Borger-Odoorn zal hierdoor meer outcome gerichte informatie ontvangen die gebruikt kan worden om de kwaliteit van hun beleid en de keuzes daarbinnen te vergroten.

Besluit:

1.  Instemmen met deelname aan het Drents Panel 
2.  Instemmen met het verzenden van een steekproef van persoonsgegevens uit      de Basisregistratie Personen aan de Provinciale Staten ten behoeve van      Trendbureau Drenthe voor de werving van leden voor het Drents Panel.

2.5

Bestemmingsplan Buitengebied, Schaangedennen 

Het gebied Schaangedennen maakt deel uit van het deelprogramma Hunze in het programma Natuurlijk Platteland (PNP) van de provincie Drenthe. De ambitie van het PNP is om de natuur te beschermen, te benutten en te laten beleven. Dit deelgebied is bij de herinrichting Odoorn geruild en begrensd als Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dit bestemmingsplan moet de natuurontwikkeling mogelijk maken. Het ontwerp-bestemmingsplan is, conform de wettelijke regeling in de Wro gepubliceerd en heeft 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn in deze periode geen zienswijzen ingediend.

Besluit:

1.  De gemeenteraad voorstellen om: 
     a. Het bestemmingsplan 'Buitengebied, Schaangedennen', bestaande uit de         geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand           NL.IMRO.1681.00BP0082-VG01 met de bijbehorende stukken,                 ongewijzigd vast te stellen. 
b.  Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

2.6

Bijdrage Geopark 2024 

Op basis van het ingediende activiteitenplan 2024, opgesteld in kader van het masterplan 2017-2027, besluit het College van B&W in te stemmen met de bijdrage van € 28.278,- aan de Stichting Unesco Geopark De Hondsrug voor het jaar 2024.

Besluit:

1.   Kennisnemen van het activiteitenplan De Hondsrug UNESCO Global Geopark       2024.
2.  Instemmen met subsidieaanvraag voor 2024 ten bedrage van € 28.278.
3.  De bijdrage voor 2024 verwerken in de BERAP 2024-I I (DPL).

3

Hamerstukken

Ter kennisgeving.

3.2

Verlenging huurcontract gemeentelijke opvanglocatie Groepsaccommodatie Eesergroen 

Sinds 15 juli 2022 worden er in onze gemeente vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen in een gemeentelijke opvanglocatie aan Dorpsstraat 2 in Eesergroen. Het einde van de oorlog in Oekraïne is nog niet in zicht. Het college heeft daarom besloten om deze locatie langer in te zetten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Het college heeft besloten om de overeenkomst voor deze locatie te verlengen tot en met 31 augustus 2026. Dit is nodig om nodig voldoende opvangplekken in de gemeente te behouden.

Besluit:

1.   De overeenkomst van de gemeentelijke opvanglocatie aan Dorpsstraat 2 in       Eesergroen te verlengen tot en met 31 augustus 2026.

3.3

Nieuwe Achtervangovereenkomst WSW 

Het college heeft besloten in te stemmen met één nieuwe generieke achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het WSW borgt hiermee leningen van woningcorporaties. Daardoor kunnen woningcorporaties sociale huurwoningen realiseren en in standhouden.

Besluit:

1.   Met ingang van 1 mei 2024 een nieuwe achtervangovereenkomst met het       Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) aan te gaan.

8

Sluiting 

Meer informatie over de besluiten?

Ga naar het overzicht van de laatste besluiten.