BenW besluiten 19 maart 2024

Besluitenlijst collegevergadering 19-03-2024 

Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. van Tongeren (wethouder), M.N.J. Broers (gemeentesecretaris) en J. Wolters (bestuursadviseur).

1

Opening 

2

Besluitvormende stukken

2.1

Besluitenlijst collegevergadering 12-03-2024, openbaar gedeelte, nr. 11 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

2.5

Vaststellen definitief ontwerp herstructurering 2e Exloërmond 

Het college stelt het definitief ontwerp voor de herstructurering van de openbare ruimte voor de deelgebieden Midden en West in 2e Exloërmond vast. Hiermee wordt de ontwerpfase van het project officieel af gerond en kan de volgende fase van het project, de engineering fase, opgestart worden.

Besluit:

1.  Het college stelt het definitief ontwerp voor de herstructurering van de      openbare ruimte voor de deelgebieden Midden en West in 2e Exloërmond      vast.

2.6

Terugkoppeling werkbezoek ministeries EZK en IenW en technische bijpraatsessie 

Het college stemt in met de terugkoppeling van het werkbezoek, met de raadsbrief “terugkoppeling werkbezoek miniseries EZK en IenW en technische bijpraatsessie winddossier” en zendt deze ter informatie naar de gemeenteraad.

Besluit:

1.   Instemmen met de terugkoppeling en acties n.a.v. het werkbezoek van de       ministeries EZK en IenW.
2.  De raadsbrief “terugkoppeling werkbezoek miniseries EZK en IenW en       technische bijpraatsessie winddossier”  vast te stellen en deze ter       kennisname aan de gemeenteraad te sturen.

2.7

Schriftelijke vragen Goeree (D66) - Gastvrij opvang Oekraïners Nieuw-Buinen 

Het college stelt de brief vast waarmee hij de vragen van raadslid Goeree (D66) inzake Gastvrij opvang Oekraïners Nieuw-Buinen beantwoordt.

Besluit:

1.  De beantwoording schriftelijke vragen Goeree (D66) inzake Gastvrij opvang      Oekraïners Nieuw-Buinen vaststellen. 
2.  De beantwoording van de schriftelijke vragen Goeree (D66) inzake Gastvrij      opvang Oekraïners Nieuw-Buinen naar de raad sturen.

3

Hamerstukken

Ter kennisgeving.

3.2

Aanbesteding ecologisch onderzoek en (pre)soortenmanagementplan 

Het college stemt in met het toepassen van een Europese openbare aanbesteding als aanbestedingsstrategie voor het ecologisch onderzoek en soortenmanagementplan.

Besluit:

1.  In te stemmen met de aanbestedingsstrategie voor ecologisch onderzoek en      (pre)soortenmanagementplan.

3.3

Doorverkoop onbebouwde bedrijfskavel Bedrijventerrein Aan de Strengen 

Het college stemt in met de doorverkoop en levering van de onbebouwde bedrijfskavel (no. 18) op het Bedrijventerrein Aan de Strengen te Borger door de huidige eigenaar aan een andere besloten vennootschap van diezelfde bestuurder.

Besluit:

1.  In te stemmen met de doorverkoop en levering van de onbebouwde      bedrijfskavel (no. 18) op het Bedrijventerrein Aan de Strengen te Borger      door Rodi Beheer B.V. aan Siepel Activa B.V.

8

Sluiting 

Meer informatie over de besluiten?

Ga naar het overzicht van de laatste besluiten.