BenW besluiten 2 april 2024

Besluitenlijst collegevergadering 02-04-2024 

Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. van Tongeren (wethouder), M.N.J. Broers (gemeentesecretaris) en J. Wolters (bestuursadviseur).

Vergaderlocatie: De Prinshoeve in Valthermond.

1

Opening 

2

Besluitvormende stukken

2.1

Besluitenlijst collegevergadering 26-03-2024, openbaar gedeelte 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

2.3

Beslissing op bezwaar verkeersbesluit 

Het college stemt in met het ontvankelijk en ongegrond verklaren van de bezwaren die zijn ingediend tegen het verkeersbesluit waarbij de Dikbroeken, tussen 2e Valthermond en de grens met de gemeente Westerwolde, wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van landbouwverkeer, door middel van plaatsing van een landbouwsluis.

Besluit:

1.  De ingediende bezwaren tegen het Verkeersbesluit instellen      geslotenverklaring op de Dikbroeken voor gemotoriseerd verkeer met      uitzondering van landbouwverkeer tussen 2e Valthermond en de grens met      de gemeente Westerwolde ontvankelijk en ongegrond verklaren. 
2.  Het advies van de bezwarencommissie om het besluit nader te motiveren      overnemen.

2.4

Vaststellen van het Uitvoeringsprogramma VTH 2024 

Het college stelt het uitvoeringsprogramma 2024 vast. Hierin is aangegeven welke VTH-taken zullen worden uitgevoerd, welke doelstellingen het college heeft gesteld en hoe er invulling wordt gegeven aan de beleidskeuzes die vastgelegd zijn in de vierjaarlijkse Uitvoerings- en Handhavingsstrategie. Het betreft VTH-taken in zowel het fysieke als sociale domein.

Besluit:

1.  Het VTH-uitvoeringsprogramma 2024 vast te stellen. 
2.  Het Uitvoeringsprogramma, onder begeleiding van de oplegger, ter      kennisgeving aan de raad te zenden.

2.5

Groene subsidieregeling gemeente Borger-Odoorn 

Middels de ‘Groene subsidieregeling gemeente Borger-Odoorn' motiveren we inwoners om zelf aan de slag te gaan met klimaatadaptieve maatregelen. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door Platform Duurzaam Nederland en gaat medio april 2024 van start. De raad wordt geïnformeerd over de subsidieregeling middels een raadsbrief.

Besluit:

1.  De 'Groene subsidieregeling gemeente Borger-Odoorn' vast te stellen. 
2.  Ten behoeve van de dekking van de kosten in 2024 een bedrag van 
     € 26.700,- en in 2025 een bedrag van € 24.000,- uit het budget      duurzaamheid beschikbaar te stellen. 
3.  Het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2024 vast te stellen op 
     € 23.000,-. 
4.  In te stemmen met de advisering over de aanvragen van de subsidieregeling      door Platform Duurzaamheid Nederland. 
5.  De brief 'Groene subsidieregeling gemeente Borger-Odoorn' vast te stellen      en naar de raad te sturen ter kennisname.

2.8

Financiering Sociaal Medische Indicatie op de dynamische prioriteitenlijst (DPL) plaatsen 

Het college voegt de structurele financiering van Sociaal Medische Indicatie voor een bedrag van € 30.000,- toe aan de post indexatie met ingang van 2025. 

Besluit:

1.  De structurele financiering van Sociaal Medische Indicatie voor een bedrag      van € 30.000,- ten laste te brengen aan de post Indexatie met ingang van      2025.

2.9

Toezegging: We laten onze jeugd toch niet rondhangen? 

Het college stelt de brief ‘Toezegging 'We laten onze jeugd toch niet rondhangen?’’ vast en zendt deze ter kennisname aan de raad.

Besluit:

1.  De brief ‘Toezegging 'We laten onze jeugd toch niet rondhangen?’’      vaststellen en naar de raad zenden ter kennisname.

8

Sluiting 

Meer informatie over de besluiten?

Ga naar het overzicht van de laatste besluiten.