BenW besluiten 26 maart 2024

Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. van Tongeren (wethouder), M.N.J. Broers (gemeentesecretaris) en J. Wolters (bestuursadviseur
1Opening
2Besluitvormende stukken
2.1

Plan van aanpak nieuw clubgebouw SV Borger

Het college stemt in met de kaders van het plan van aanpak voor een nieuw clubgebouw S.V. Borger en legt het plan van aanpak en de financieringsbehoefte ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

Besluit:

  1. Instemmen met de kaders van het plan van aanpak voor het realiseren van een nieuw clubgebouw voor S.V. Borger.
  2. Het plan van aanpak ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad. 
  3. De gemeenteraad voorstellen om de extra benodigde incidentele financiering (€ 1.345.000,-) ten laste te brengen van knop 2 in de BERAP 2024-1. 
  4. De gemeenteraad voorstellen om wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het voornemen van het college tot garantstelling van een geldlening van € 150.000,- aan de S.V. Borger.
2.2

Reactie op binnengekomen brief ondernemersvereniging Exloërmonden


Het college stemt in met de beantwoording van de binnengekomen brief over de nachtopvanglocatie in 2e Exloërmond vast en zendt een afschrift van de brief naar de gemeenteraad ter kennisname.

Besluit:

  1. Instemmen met de beantwoording van de binnengekomen brief van ondernemersvereniging Exloërmonden over de nachtopvanglocatie voor asielzoekers in 2e Exloërmond.
  2. Een afschrift van de beantwoording ter kennisname sturen aan de gemeenteraad.
3

Hamerstukken

Ter kennisgeving.

3.1

Besluitenlijst collegevergadering 19-03-2024, nr. 12, openbaar gedeelte

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

3.4

Mandaatbesluit gemeente Borger-Odoorn 2024, 1e gewijzigde versie


Het college stemt in met de voorgestelde wijziging van het mandaatbesluit en stelt het ‘mandaatbesluit gemeente Borger-Odoorn 2024, 1e gewijzigde versie’ vast. Het ‘mandaatbesluit gemeente Borger-Odoorn 2024, 1e gewijzigde versie’ treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2024. Met de vaststelling wordt het mandaatbesluit Borger-Odoorn 2024’ per datum inwerkingtreding ingetrokken.

Besluit:

  1. Instemmen met de voorgestelde wijzigingen van het ‘Mandaatbesluit gemeente Borger-Odoorn 2024’. 
  2. Vaststellen van het ‘Mandaatbesluit gemeente Borger-Odoorn 2024, 1e gewijzigd versie’.
9Sluiting

Meer informatie over de besluiten?

Ga naar het overzicht van de laatste besluiten.