BenW besluiten 28 mei 2024

Besluitenlijst collegevergadering 28-05-2024 

Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. van Tongeren (wethouder), M.N.J. Broers (gemeentesecretaris) en J. Wolters (bestuursadviseur).

1

Opening 

2

Besluitvormende stukken

2.1

Besluitenlijst collegevergadering 21-05-2024, nr. 21, openbaar gedeelte 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

2.2

Aansluiten bij Stichting Steenbreek 

Het college stemt in met het aansluiten bij Stichting Steenbreek. Deze samenwerking start per 1 juni 2024. De raad wordt geïnformeerd over de aansluiting bij de stichting middels een raadsbrief.

Besluit:

1.  Aan te sluiten bij Stichting Steenbreek. 
2.  Ten behoeve van de dekking van de kosten € 2575,- per jaar uit het budget      duurzaamheid beschikbaar te stellen.  
3. De raadsbrief ‘Aansluiten bij Stichting Steenbreek’ vast te stellen en naar de      raad te zenden ter kennisname.

2.3

Eenmalig afwijken spelregels Gebiedsfonds Drentse Monden 

Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om eenmalig af te wijken van de spelregels Gebiedsfonds Drentse Monden ten behoeve van de realisatie van de multifunctionele baan/ijsbaan voor kerngroep Drouwenerveen. Tevens heeft het college daarbij een brief vastgesteld inzake de vooruitbetaling van facturen voor de multifunctionele baan/ijsbaan Drouwenerveen.

Besluit:

1.  De raad voorstellen om voor realisatie van de multifunctionele baan/ijsbaan      voor kerngroep Drouwenerveen in te stemmen met eenmalig afwijken van      de spelregel van Gebiedsfonds Drentse Monden; dat inzake een groot      initiatief een voorschot mag worden genomen op het budget voor maximaal      de twee volgende jaren. 
2.  Vaststellen brief vooruitbetalen facturen voor multifunctionele baan/ijsbaan      Drouwenerveen.

2.4

Evaluatie crisisnachtopvang 2e Exloërmond 

Het college stelt de raadsbrief aangaande de evaluatie van de nachtopvanglocatie in 2e Exloërmond vast en stuurt deze aan de gemeenteraad.

Besluit:

1.  Vaststellen van de raadsbrief betreffende de evaluatie van het proces      rondom de nachtopvang van asielzoekers in 2e Exloërmond. 
2.  Instemmen met het toesturen van deze raadsbrief aan de gemeenteraad.

2.5

Intentieverklaring deelname (nieuwe) stichting GKB (Gemeentelijke Krediet Bank) 

Het college stemt in de intentieverklaring van de GKB te ondertekenen. Daarnaast stemt zij in kenbaar te maken bij de GKB zich via lidmaatschap van de raad van toezicht te vertegenwoordigen. Echter wel met de kanttekening dat wordt aangedrongen op maximale flexibiliteit in voorwaarden als uittreding en keuze van dienstafname.

Besluit:

1.  De intentieverklaring van de GKB ondertekenen. 
2.  Kenbaar maken dat de gemeente Borger-Odoorn zich via lidmaatschap van      de Raad van Toezicht laat vertegenwoordigen. 
3.  Bij de intentieverklaring aantekenen dat wij aandringen op maximale      flexibiliteit in voorwaarden als uittreding en keuze van dienstafname.

2.6

Governance jeugdhulpregio, Reactie op ingekomen brief ' Ontwikkelingen inrichting en governance m.b.t. jeugdhulp in Drenthe' 

Het college stemt in met het uitwerken van voorstellen om te komen tot een gemeenschappelijke regeling voor een robuuste jeugdhulpregio Drenthe. Het college stelt de brief ‘Reactie college Borger- Odoorn op de brief ‘Ontwikkelingen inrichting en governance m.b.t. jeugdhulp in Drenthe' vast en deze aan de Jeugdhulpregio Drenthe te zenden ter Kennisname. De raadbrief ‘Ontwikkelingen inrichting en governance m.b.t. jeugdhulp in Drenthe’ vast te stellen en ter kennisname zenden aan de gemeenteraad.

Besluit:

1.   Instemmen met het uitwerken van voorstellen om te komen tot een       gemeenschappelijke regeling voor een robuuste jeugdhulpregio Drenthe. 
2.  De brief 'Reactie college Borger- Odoorn op de brief 'Ontwikkelingen       inrichting en governance m.b.t. jeugdhulp in Drenthe' vaststellen en deze       aan de Jeugdhulpregio Drenthe zenden ter kennisname. 
3.  De raadsbrief ‘Ontwikkelingen inrichting en governance m.b.t. jeugdhulp in       Drenthe’ vaststellen en ter kennisname zenden aan de gemeenteraad.

2.7

Collegevoorstel inzake vaststelling en doorzenden brief aan de gemeenteraad over motie 'naschoolse activiteiten' 

Het college wil in het schooljaar 2024-2025 graag onderzoeken wat er nodig is om tegemoet te komen aan het verzoek van de raad. Dit wil het college doen door gebruik te maken van het traineeship dat de gemeente Borger-Odoorn kent. Middels deze brief wil het college de raad graag informeren over de uitvoering en afhandeling van de motie.

Besluit:

1.  De brief aan de raad inzake de motie 'naschoolse activiteiten' vaststellen en      doorzenden aan de raad ter kennisname.

3

Hamerstukken

Ter kennisgeving.

3.5

Accountantsverslag jaarrekening 2023 

Van Eshuis registeraccountants is het accountantsverslag naar aanleiding van de controle van de jaarstukken 2023 ontvangen. Het is een verslag van het onderzoek naar de getrouwheid van de cijfers in de jaarstukken. In dit verslag zijn, zoals gebruikelijk, bevindingen en aanbevelingen opgenomen. De bevindingen geven een beeld van de kwaliteit van de jaarstukken en het beheer van de organisatie. Met het opvolgen van de aanbevelingen worden de processen verder verbeterd.

Besluit:

1.  Het accountantsverslag controle jaarstukken 2023 voor kennisgeving      aannemen. 
2.  Het accountantsverslag overleggen aan de commissie financiën.
3.  Het accountantsverslag toevoegen aan de jaarstukken 2023 voor      behandeling in de raadsvergadering van 20 juni. 
4.  De aanbevelingen in het verslag uitzetten in de organisatie om zo het      beheer van de organisatie verder te verbeteren.

3.6

Schriftelijke vragen Poppen (PvdA) - Stemmen voor de verkiezingen voor het Europees Parlement bij locatie Borgerhof te Borger 

Het college geeft antwoord op raadsvragen van de PvdA over het feit dat de Borgerhof niet beschikbaar is als stemlocatie voor de Europese Verkiezingen op 6 juni 2024.

Besluit:

1. Instemmen met de beantwoording van de raadsvragen.

3.7

Aanbesteding Wmo Hulp bij het huishouden 

Aanbesteding Wmo Hulp bij het huishouden.

Besluit:

1.  Instemmen met de aanbestedingsstrategie voor Wmo Hulp bij het      huishouden.

9

Sluiting 

Meer informatie over de besluiten?

Ga naar het overzicht van de laatste besluiten.