BenW besluiten 9 april 2024

Besluitenlijst collegevergadering 09-04-2024 

Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), M.N.J. Broers (gemeentesecretaris) en J. Wolters (bestuursadviseur).

Afwezig: A.T.J. van Tongeren (wethouder)

1

Opening 

2

Besluitvormende stukken

2.1

Besluitenlijst collegevergadering 02-04-2024, openbaar gedeelte 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

2.5

Collegevoorstel nieuwe (financiële) afspraken dienstverlening dierenwelzijn 

Het college stemt in met geactualiseerde dienstverleningsafspraken rondom de wettelijke gemeentelijke taken op het gebied van dierenwelzijn.

Besluit:

1.  Instemmen met de nieuwe afspraken met Stichting Dierentehuis Ter Marse      over dienstverlening dierenwelzijn.
2.  Instemmen met de financiële consequenties door met ingang van 
     1 januari 2024 structureel € 39.000,- per jaar ten laste te brengen van de      stelpost indexering en dit te verwerken in BERAP I 2024.

2.6

Stand van zaken project Waterrijk Valthermond/kanaal Zuiderdiep 

Het college informeert de raad over de stand van zaken met betrekking tot het project Waterrijk Valthermond - kanaal Zuiderdiep in Valthermond.

Besluit:

1.  De raadsbrief ‘Stand van zaken project Waterrijk Valthermond/kanaal      Zuiderdiep’ vaststellen. 
2.  Deze brief naar de raad sturen ter kennisname.

2.7

Nieuwbouw (Integraal) Kindcentrum Nieuw-Buinen West / Buinerveen 

Het college stemt in met de verwachte gemeentelijke investering van 
€ 3.515.050,- en bijbehorende structurele last van € 152.911,- voor nieuwbouw van School 59 en School 75. Ook stemt het college in met het realiseren van kinderopvanglocaties voor School 59 en School 75. Daarnaast stemt zij in met het opwaarderen van de beweegvoorziening van twee speellokalen naar een lokaal bewegingsonderwijs en de bijbehorende extra structurele last van € 11.964,- als bestedingsvoorstel te plaatsen op de Dynamische Prioriteitenlijst voor de Kadernota 2025. Tot slot stemt het college in met de uitvoering van de volgende fases die benodigd zijn om IKC Nieuw-Buinen West/Buinerveen te realiseren.

Besluit:

1. Instemmen met de verwachte gemeentelijke investering van € 3.515.050,-     en bijbehorende structurele last van € 152.911,- voor nieuwbouw van     School 59 en School 75 en de extra kapitaallast van € 3.000,- op te nemen     in het Meerjarig Investeringsplan. 
2.  Instemmen met het realiseren van kinderopvanglocaties voor School 59 en     School 75. 
3.  Instemmen met het opwaarderen van de beweegvoorziening van twee     speellokalen naar een lokaal bewegingsonderwijs en de bijbehorende extra     structurele last van € 11.964,- als bestedingsvoorstel plaatsen op de     Dynamische Prioriteitenlijst voor de Kadernota 2025.
4. Instemmen met de uitvoering van de volgende fases die benodigd zijn om     IKC Nieuw-Buinen West/Buinerveen te realiseren.

2.8

Vergroting bouwvlak Achterweg 30 te Odoornerveen 

Het college verleent, onder voorwaarden, medewerking aan het vergroten van het bouwvlak voor het grondgebonden agrarisch bedrijf aan Achterweg 30 te Odoornerveen tot maximaal 3 hectare. De raad wordt gevraagd om eveneens met deze bouwvlakvergroting in te stemmen.

Besluit:

1.  In te stemmen met het principeverzoek om het bouwvlak van het      grondgebonden agrarisch bedrijf aan de Achterweg 30 te Odoornerveen      uit te breiden tot 3 hectare. 
2.  Aan deze bouwvlakvergroting de voorwaarden te verbinden dat: a. er      voldaan wordt aan eisen uit het bestemmingsplan Buitengebied voor de      uitbreiding van agrarische bouwvlakken, zoals opgenomen in artikel 4.7.1      van de regels, en; b. er een zorgvuldig participatietraject wordt doorlopen      waarbij in ieder geval de bewoners en/of grondeigenaren in de omgeving      worden betrokken. 
3.  De gemeenteraad te informeren over het principeverzoek en voorstellen      om er mee in te stemmen.

2.9

Zienswijze ontwerp-Cultuurnota van de provincie 2025-2028 
Het college heeft besloten een zienswijze op de Cultuurnota 2025-2028 kenbaar te maken aan de provincie Drenthe. 

Besluit:

1. Akkoord te gaan met bijgevoegde zienswijze.

3

Hamerstukken

Ter kennisgeving.

3.1

Collegevoorstel inzet en budget 4 trainees in 2025 

Het college is akkoord met de inzet van 4 trainees voor 2025 en plaatst het budget hiervoor (€ 265.000,-) als bestuurlijk voorstel op de DPL.

Besluit:

1. Akkoord gaan met het inzetten van 4 trainees in 2025.
2. Het benodigde budget van € 265.000,- op de DPL plaatsen.

9

Sluiting 

Meer informatie over de besluiten?

Ga naar het overzicht van de laatste besluiten.