Besluitenlijst Collegevergadering 16 april 2024

Besluitenlijst Collegevergadering 16-04-2024 

Aanwezig: J. Seton (voorzitter), H.J Zwiep (wethouder), J.B. Jansen (wethouder), R.J.J. Hartsuiker (wethouder), A.T.J. van Tongeren (wethouder) en M.N.J. Broers (gemeentesecretaris).

Afwezig:  J. Wolters (bestuursadviseur).

1

Opening 

2

Besluitvormende stukken

2.1

Overeenkomst gemeentelijke opvanglocatie Hoofdstraat 35 in Odoorn 

Het college heeft besloten voor de periode 1 april 2024 tot 1 april 2025 een huurovereenkomst aan te gaan voor twee appartementen aan Hoofdstraat 35 in Odoorn. De locatie wordt ingezet als gemeentelijke opvanglocatie voor ontheemden uit Oekraïne.

Besluit:

Instemmen met de overeenkomst voor de tijdelijke huur van twee appartemen-ten aan Hoofdstraat 35 in Odoorn voor de periode 1 april 2024 tot 1 april 2025 voor gebruik als gemeentelijke opvanglocatie.

2.2

Vaststelling bestemmingsplan Borger, Borger dorp 

Het ontwerpbestemmingsplan Borger, Borger dorp heeft vanaf 9 november tot en met 20 december 2023 ter inzage gelegen. Dit bestemmingsplan vervangt diverse, deels verouderde plannen en voorziet daarmee in een actuele planologisch-juridische regeling voor het dorp Borger. Het college stemt in met de reactie op de zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen, zoals opgenomen in de ‘Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Borger, Borger dorp’, en stelt de raad voor om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

Besluit:

1.  Instemmen met de reactie op de zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen,      zoals opgenomen in de Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Borger,      Borger dorp. 

2.  De raad voorstellen om: 
     a.   In te stemmen met de reactie op de zienswijzen en de ambtshalve           wijzigingen, zoals opgenomen in de Nota zienswijzen              Ontwerpbestemmingsplan Borger, Borger dorp. 
     b.   Het bestemmingsplan Borger, Borger dorp, bestaande uit de geometrisch           bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand                                NL.IMRO.1681.01BP0023-VG01 met de bijbehorende stukken, gewijzigd           vast te stellen.
     c.   Geen exploitatieplan vast te stellen.

2.3

Beleid maken van (en beantwoording motie raad) Tiny houses 

Het college stelt de inhoud van de raadsbrief voortgang motie ‘Tiny houses’ vast en stemt in met het verzenden van deze brief naar de Raad.

Besluit:

1.  De raadsbrief ‘Voortgang uitvoering motie Tiny houses’ door het college      vaststellen.
2.  De raadsbrief ter informatie aan de raad versturen.

2.4

Aanvraag budget Agrarisch onderzoek 2024 

Het college stemt in met het ter beschikking stellen van extra budgetten voor het starten met het Agrarisch Onderzoek 2024 en het opstellen van de Beleidsvisie economie 2025-2030.

Besluit:

1.   Voor het uitvoeren van een onderzoek naar de toekomst van de agrarische       sector in Borger-Odoorn een bedrag van incidenteel € 20.000,-       beschikbaar stellen middels BERAP 2024-I.
2.  Voor de uitwerking van de Economische beleidsvisie 2025-2030 een       bedrag van incidenteel € 30.000,- opnemen op de DPL.

2.6

Eenmalig indexeren componenten schoonmaak en beheer van subsidie dorpshuizen per 1 januari 2025 

Het college stemt in met de indexering van de componenten schoonmaak en beheer van de huisvestingssubsidie dorpshuizen met 40% per 1 januari 2025. De structurele kosten van € 42.268,- die gemoeid zijn met de indexering worden opgenomen in de Kadernota 2025 ten laste van de stelpost indexatie.

Besluit:

1.  De componenten schoonmaak en beheer van de huisvestingssubsidie      dorpshuizen indexeren met 40% per 1 januari 2025. 
2.  De structurele kosten van € 46.268,- die gemoeid zijn met de indexering      opnemen in de Kadernota 2025 ten laste van de stelpost indexatie.

2.9

Financiering project verbeteren subsidieproces 

Het college voegt een bedrag ter hoogte van € 46.000,- toe aan de BERAP I 2024 voor het project verbeteren van het subsidieproces.

Besluit:

1. De incidentele kosten voor het project verbeteren van het subsidieproces ter hoogte van € 46.000,- toevoegen aan de BERAP I 2024.

2.10

Verzoek tot plaatsen investeringsagenda toetsingskader Bewegen in de Openbare Ruimte op de DPL 

Het college stemt in met de reservering van middelen op de DPL voor de kadernota 2025 om middels een investeringsagenda voor in eerste instantie 2 jaar in Borger-Odoorn beweegvriendelijkere en uitdagendere beweegplekken te realiseren.

Besluit:

Een bedrag ter hoogte van € 100.000,- reserveren voor 2025 en € 100.000,- voor 2026 op de DPL voor de kadernota 2025 ten behoeve van de investeringsagenda toetsingskader Bewegen in de Openbare Ruimte.

3

Hamerstukken

Ter kennisgeving.

3.1

Besluitenlijst collegevergadering 09-04-2024, nr. 15, openbaar gedeelte 

Besluit:

De besluitenlijst is conform vastgesteld.

3.3

Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Aanpassing hoogspanningsstation Musselkanaal Zandberg 

Het bestemmingsplan Buitengebied, Aanpassing Hoogspanningsstation Musselkanaal Zandberg maakt de aanpassing en verzwaring van hoogspanningsstation Musselkanaal Zandberg mogelijk. Dit is noodzakelijk vanwege de energietransitie en het voorkomen/tegengaan van netcongestie. Het college stemt in met de ambtshalve wijzigingen en stelt de raad voor om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

Besluit:

1.  Instemmen met de ambtshalve wijzigingen van het ontwerpbestemmings-     plan Buitengebied, Aanpassing Hoogspanningsstation Musselkanaal      Zandberg. 
2.  De raad voorstellen om: 
     a.  In te stemmen met de ambtshalve wijzigingen van het                               ontwerpbestemmingsplan.
     b.  Op basis van de ‘Aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling,           locatie 4 – gemeente Borger-Odoorn’ te besluiten dat er geen                   milieueffectrapport nodig is.
     c. Het bestemmingsplan Buitengebied, Aanpassing Hoogspanningsstation           Musselkanaal Zandberg, bestaande uit de geometrisch bepaalde               planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1681.00BP0081-          VG01 met de bijbehorende stukken, gewijzigd vast te stellen. 

     d.  Geen exploitatieplan vast te stellen.

3.4

Toepassen van HVO100 als brandstof op alle diesel aangedreven voertuigen bij de buitendienst 

Het college voegt de structurele financiering van het gebruik van HVO-100 brandstof voor een bedrag van € 43.000,- toe aan de dynamische prioriteitenlijst (DPL).

Besluit:

1.  Vanaf 01-01-2025 HVO-100 toepassen als brandstof op alle diesel      aangedreven voertuigen bij de buitendienst.
2.  De structurele financiering van het gebruik van HVO-100 brandstof voor      een bedrag van € 43.000,- toevoegen aan de dynamische prioriteitenlijst      (DPL) met ingang van het jaar 2025.

9

Sluiting 

Meer informatie over de besluiten?

Ga naar het overzicht van de laatste besluiten.