Bezwaar maken

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift bij ons indienen.

Beschrijving

Soms nemen wij een beslissing waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld als wij uw aanvraag voor een vergunning afwijst. U kunt dan bezwaar maken. Dit kan online. 

Nadat de brief met het besluit naar u is verzonden heeft u 6 weken de tijd om uw bezwaarschrift op te sturen naar het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Meestal is dat het college van burgemeesters en wethouders. 

Ondanks dat u bezwaar maakt, geldt ons besluit nog wel. Wilt u dat ons besluit tijdens uw bezwaarprocedure tijdelijk ongeldig is (wordt opgeschort)? Dan kunt u een 'verzoek om voorlopige voorziening' indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Als de voorzieningenrechter het met u eens is, en uw verzoek dus toekent, wordt het besluit opgeschort.

Vragen of meer informatie

Als u niet zeker weet of u een bezwaarschriftprocedure wilt volgen of wilt overleggen over een oplossing voor uw probleem, neem dan contact externe-link-icoonmet ons op. Ook voor opmerkingen, vragen of meer informatie kunt u daar terecht.

Aanvragen

Zo dient u een bezwaarschrift in:

 • U vult het digitale formulier in
 • In een bezwaarschrift vermeldt u de volgende zaken:
  • uw naam en adres;
  • de datum van het bezwaarschrift;
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • de reden(en) voor het bezwaar;
  • uw handtekening;
  • een vertaling van het bezwaarschrift als deze in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling noodzakelijk is;
  • een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (is niet verplicht). Als dit niet mogelijk is, vermeld dan datum en nummer van het besluit.

Voldoet het bezwaarschrift niet aan de eisen of is deze te laat (na 6 weken) ingediend? Dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit betekent dat we niet inhoudelijk op uw bezwaar hoeven in te gaan.

De behandeling van uw bezwaar

Nadat we uw bezwaar hebben ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging en nodigen we u uit om uw bezwaren mondeling toe te lichten aan de bezwarencommissie. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit mensen die niet bij ons werken. Zij geven ons advies nadat u uw bezwaar heeft toegelicht. Wij nemen vervolgens een beslissing op uw bezwaarschrift.

De bezwarencommissie mag geen advies geven over bezwaarschriften die gaan over een besluit over een belastingverordening. Dat staat in de Verordening commissie bezwaarschriften.externe-link-icoon

Na ons besluit

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van dat besluit in beroep gaan bij de rechtbank Noord-Nederland.

Als een besluit is genomen, kan de uitvoering van het besluit starten. Heeft u een beroepschrift ingediend? En zou de uitvoering van het besluit voor u al meteen problemen opleveren? Dan kunt u bij de rechter om een voorlopige voorziening kunnen vragen. Als de voorzieningenrechter het met u eens is, en uw verzoekt dus toekent, dan wordt het besluit opgeschort.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit zijn:

 • De beslissing is schriftelijk.
 • De beslissing is van de gemeente.
 • U heeft een direct belang bij de beslissing.

Hoe lang gaat het duren?

U maakt bezwaar binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit.

Wij nemen binnen 12 weken na afloop van de bezwarentermijn een beslissing op uw bezwaarschrift. Dit kan eventueel verlengd worden met een termijn van 6 weken.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep bij de rechtbank.

Wet en regelgeving