Ontwikkeling woondorp Borger

De vraag naar woningen is enorm toegenomen. De woningnood is niet alleen een probleem in de Randstad. Ook in onze gemeente zien we de vraag stijgen: starterswoningen, seniorenwoningen, bijzondere woonvormen zoals tiny houses of voor ouderen. We zien ook steeds meer nieuwe inwoners die de rust en ruimte van het platteland opzoeken. Het thema wonen heeft dan ook volop de aandacht van het college en de gemeenteraad. Op 3 maart stelde de gemeenteraad de Woonvisie 2022+ vast.

Ideeën van de stedenbouwkundige: wat is er mogelijk in Borger?

In de Woonvisie 2022+ beschrijven we hoe we de komende jaren kijken naar het thema wonen. Er staat onder andere in dat we de komende acht jaar 500 woningen willen bouwen in onze gemeente. Daarom kijken we ook naar inbreidingslocaties. Dat zijn plekken in onze dorpen die braak liggen of vrijkomen, die we kunnen inzetten voor bijvoorbeeld woningbouw. Deze hebben we met de dorpen in beeld gebracht.  

Voor Borger hebben we verder gekeken. Borger is een dorp met een centrumfunctie, goede voorzieningen en een prima bereikbaarheid. Dit vraagt om speciale aandacht.

Voor het centrum en voor Borger-Oost ontvingen wij van ontwikkelaars en ondernemers verschillende ontwikkelinitiatieven. Daarom hebben we een stedenbouwkundige visie laten maken. Deze visie laat zien wat kán, niet wat moet. Wat zijn mogelijkheden in de ruimte om Borger nog meer een prettig en mooi woondorp te maken?

Discussienota inbreidingsvisie Borger-Oost

De stedenbouwkundige visie kunt u bekijken in de Discussienota inbreidingsvisie Borger-Oost. De discussienota staat onderaan deze pagina.  Deze nota was eerder al op sociale media te lezen. Wat het college betreft iets te vroeg in het proces: we hadden graag goed willen toelichten dat er nog niets besloten is en dat het gaat om een stuk met ideeën. Deze ideeën bespreken we met inwoners en ondernemers en moeten nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad.