Ontwikkeling woondorp Borger

De vraag naar woningen is enorm toegenomen. De woningnood is niet alleen een probleem in de Randstad. Ook in onze gemeente zien we de vraag stijgen: starterswoningen, seniorenwoningen, bijzondere woonvormen zoals tiny houses of voor ouderen. We zien ook steeds meer nieuwe inwoners die de rust en ruimte van het platteland opzoeken. Het thema wonen heeft dan ook volop de aandacht van het college en de gemeenteraad. Op 3 maart 2022 stelde de gemeenteraad de Woonvisie 2022+externe-link-icoon vast. 

Meer over de Woonvisie 2022+

In de Woonvisie 2022+ beschrijven we hoe we de komende jaren kijken naar het thema wonen. Er staat onder andere in dat we de komende acht jaar 500 woningen willen bouwen in onze gemeente. Daarom kijken we ook naar inbreidingslocaties. Dat zijn plekken in onze dorpen die braak liggen of vrijkomen en die we kunnen inzetten voor bijvoorbeeld woningbouw. Deze hebben we samen met de dorpen in beeld gebracht. 

Wat is er mogelijk in Borger?

Voor Borger hebben we verder gekeken. Borger is een dorp met een centrumfunctie, goede voorzieningen en een prima bereikbaarheid. Dit vraagt om speciale aandacht. Voor het centrum en voor Borger-Oost ontvingen wij van ontwikkelaars en ondernemers verschillende ontwikkelingsinitiatieven. Wat zijn mogelijkheden in de ruimte om Borger nog meer een prettig en mooi woondorp te maken? 

Woonwensen Borger

Een werkgroep van inwoners en de stichting Dorpsbelangen ging aan de slag om de woonwensen voor het dorp Borger te inventariseren. Dit deden zij op basis van de vraag  'Wat voor dorp wil Borger zijn?' De inwoners van Borger konden hun woonwensen kenbaar maken tijdens een bijeenkomst met werksessies. Daarnaast werd een enquête uitgezet onder de inwoners van Borger. Deze werd door 665 personen ingevuld. Ook de jongeren in Borger vroegen wij naar hun wensen voor de toekomst.

Verdere bouw- en ontwikkelingsplannen

Met de vele opbrengsten uit de bijeenkomst en de enquête konden wij met de werkgroep en de inwoners van Borger een mooi toekomstbeeld schetsen voor Borger. Wij maken gebruik van deze uitkomsten bij de verdere invulling van de bouw- en ontwikkelingsplannen voor Borger. Een mooie basis waarmee we de komende jaren verder kunnen bouwen aan het woondorp Borger.