Verkeersaanpassingen Zuiderdiep Drouwenermond

We hebben het plan om de komgrenzen en maximum snelheden op het Zuiderdiep aan te passen. 

In de huidige situatie is het gehele Zuiderdiep binnen de bebouwde kom gelegen met een maximum snelheid van 70 km per uur. In het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan is bepaald dat het Zuiderdiep een Erftoegangsweg is. Dat betekent  een maximum snelheid van 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom en 60 km per uur buiten de bebouwde kom in. Daar hoort ook een aangepast weginrichting bij. 

Toekomstige komgrenzen en maximumsnelheden

De delen van het Zuiderdiep tussen de Mondenweg en het dorpshuis en tussen het bosje en Stadskanaal voldoen aan de wetgeving en richtlijnen voor bebouwde kommen. Daarom blijven deze wegdelen binnen de bebouwde kom en worden deze ingericht als 30 kilometer per uur-zone. Het tussenliggende deel, tussen het dorpshuis en het bosje, voldoet niet aan de wetgeving en richtlijnen voor bebouwde kommen. Daarom wordt dit wegvak buiten de bebouwde kom gezet en ingericht als 60 kilometer per uur-zone.

De gemeente heeft BonoTraffics gevraagd om volgens deze uitgangspunten een ontwerp op te stellen voor het Zuiderdiep.

Fietspad

In combinatie met het project wordt ook het fietspad vernieuwd. Met name de slechtste plekken zorgen nu voor verkeersonveiligheid, waardoor vernieuwing noodzakelijk is.

Stappenplan ontwerp

Een enquête van Dorpsbelangen Drouwenermond is als input gebruikt voor het ontwerpproces. Ook is gebruik gemaakt van een klankbordgroep. Medio april 2023 is een inloopbijeenkomst geweest voor alle belangstellenden over de plannen om het Zuiderdiep veiliger te maken. U heeft de mogelijkheid gehad ideeën, ervaringen en knelpunten aan te dragen op deze plannen. Dit heeft geresulteerd in een groot aantal reacties. De opgehaalde informatie hebben wij gebruikt om het voorstel aan te passen naar een definitief plan. De reacties zijn verzameld in een reactienota en is onderaan deze pagina te vinden.

Daarnaast is op diverse momenten gesproken met individuele inwoners en bedrijven met vragen en opmerkingen over het ontwerp. Dit heeft in enkele gevallen geleid tot aanpassing van het ontwerp. Het College heeft het ontwerp vastgesteld. Het vastgesteld ontwerp met ontwerpnotitie is onderaan deze pagina te vinden.

Juridische procedure

Komende periode worden de benodigde juridische procedures doorlopen. Op deze procedures is bezwaar- en beroep mogelijk. Het gaat hierbij om de volgende procedures:

  • Besluit tot wijziging van de bebouwde komgrens
  • Verkeersbesluit voor:
    • Verlaging van de maximum snelheid
    • Opheffen van de voorrangskruispunten

Planning

Voor belangstellende wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd om kennis te nemen van het vastgestelde ontwerp. Het definitieve ontwerp wordt de komende maanden verder technisch uitgewerkt, zodat het project klaar is voor aanbesteding. Voordat de weg op de schop gaat, gaan de Nutsbedrijven aan het werk om onderhoud te plegen aan de kabels en leidingen. Planning hiervan is nog onbekend.

Financiële dekking

De financiële dekking komt grotendeels uit het budget van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan. Hier wordt in de begroting van de gemeente jaarlijks een bedrag voor vrijgemaakt. Daarnaast wordt gezocht naar mogelijke subsidies en wordt vanuit het budget voor wegenonderhoud geld vrijgemaakt voor het vernieuwen van het fietspad.

Heeft u vragen of dit project of kunt u de ontwerptekeningen niet lezen? Neem dan contact op met de gemeente.