Verkoopvoorwaarden Aan de Strengen

ARTIKEL 1: Staat van levering

a. De onroerende zaak wordt geleverd in de toestand waarin zij zich bevindt op de datum van de notariële akte.

b. De onroerende zaak wordt vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan overgedragen. Alle eventueel op de zaak verbonden erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen blijven er echter op rusten.

c. De gemeente staat er voor in, dat zij gerechtigd is de eigendom over te dragen.

ARTIKEL 2: Overdracht en aanvaarding

a. De notariële akte van levering zal gepasseerd worden binnen twee maanden na het tot stand komen van de koopovereenkomst. Indien dit later plaatsvindt, is artikel 9, lid b van toepassing.

b. De koper kan de onroerende zaak in eigen gebruik en genot aanvaarden op de dag dat de leveringsakte wordt gepasseerd, zodra de koopsom en de overige verschuldigde kosten zijn betaald.

ARTIKEL 3: Faillissement en beslag

Indien de koper voor de datum van ondertekening van de akte van levering in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling heeft gekregen, alsmede wanneer er voor de datum van ondertekening van de akte van levering executoriaal beslag op zijn roerende en onroerende zaken wordt gelegd, is de gemeente bevoegd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist.

ARTIKEL 4: Lasten en belastingen

a. Alle kosten, rechten en belastingen met betrekking tot deze verkoop en met betrekking tot de overdracht en levering, waaronder ook begrepen de kosten van kadastrale meting, zijn voor rekening van de koper.

b. Alle lasten en belastingen, welke van de onroerende zaak worden geheven, komen met ingang van de datum waarop de leveringsakte passeert voor rekening van de koper.

ARTIKEL 5: Perceelomschrijving, meting, terreingrenzen

De bouwkavel dient door het Kadaster nog te worden uitgemeten. De gemeente geeft aan de bouwkavel te willen leveren met voorlopige kadastrale grenzen (=kadastrale meting achteraf ). Indien koper wenst dat de bouwkavel vóór de datum van levering kadastraal moet zijn uitgemeten, is de gemeente bereid hier aan mee te werken onder de voorwaarden dat de gemeente nimmer aansprakelijk gesteld kan worden indien blijkt dat feitelijke grenzen afwijken van de kadastrale grenzen en de kosten van het vooraf uitmeten en (af)splitsen voor rekening komen van koper. Indien, om welke redenen dan ook, blijkt dat de kadastrale grenzen na de bouw niet in overeenstemming zijn met de feitelijke grenzen, dient koper voor eigen rekening en risico zorg te dragen dat deze grenzen zo snel mogelijk in overeenstemming met elkaar worden gebracht. Mocht om wat voor reden dan ook de levering van de bouwkavel aan koper niet doorgaan, dan worden voor rekening van koper de uitgemeten percelen weer samengevoegd.

ARTIKEL 6: Over- en ondermaat

Verschil tussen de werkelijke grootte en de grootte zoals die door de gemeente is aangegeven wordt niet verrekend.

ARTIKEL 7: Indicatief bodemonderzoek

a. Omtrent de aanwezigheid van voor het milieu of de volksgezondheid gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen in de onroerende zaak is/wordt een indicatief bodemonderzoek verricht. De resultaten van dit onderzoek zijn/worden vastgelegd in een rapport waarin de toestand van de grond nader wordt omschreven en waaruit blijkt/kan blijken, dat er geen reden is om aan te nemen dat zich in de grond in onaanvaardbare mate stoffen bevinden die naar de huidige maatstaven schadelijk zijn te achten voor het milieu en de volksgezondheid, of die anderszins onaanvaardbaar zijn. De koper heeft recht op inzage in het rapport. De gemeente verklaart, dat er geen reden is om aan te nemen dat dergelijke stoffen zich in de grond zouden bevinden.

b. Onder voor het milieu gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen wordt niet verstaan: funderingsrestanten, puin of andere restanten van bouwkundige aard, noch stobben van bomen of struiken, noch de aanwezigheid van de draagkracht van grond beïnvloedende omstandigheden. Op deze zaken heeft dit artikel derhalve geen betrekking. ARTIKEL 8: Ondeelbaarheid en hoofdelijkheid De uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenissen zijn ondeelbaar en hoofdelijk. ARTIKEL 9: Betaling koopsom a. De betaling van de koopsom en van de rechten, kosten en belastingen vindt plaats bij het passeren van de leveringsakte middels storting op een rekening van genoemde notaris. b. Indien de koopsom op het in artikel 2, lid a genoemde tijdstip door de notaris niet is ontvangen, zal over de periode, vanaf die datum tot aan de datum van betaling de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd zijn.

ARTIKEL 10: Aanvraag omgevingsvergunning

a. De koper is verplicht de grond / het betreffende deel van de kavel te bebouwen met een bedrijfsgebouw (overeenkomstig het Bestemmingsplan Bedrijventerrein Aan de Strengen / Bestemmingsplan Rolderstraat en de Beeldkwaliteitsnotitie Bedrijventerrein Aan de Strengen). Daartoe zal koper binnen 2 maanden na de ondertekening van de koopovereenkomst een complete aanvraag omgevingsvergunning bij de gemeente Borger-Odoorn indienen.

b. Mocht koper, na daartoe door verkoper te zijn aangemaand, in gebreke blijven aan het gestelde in lid a van dit artikel te voldoen, dan is verkoper gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, door enkele kennisgeving te ontbinden.

c. Ingeval van een ontbinding op de in lid b van dit artikel bedoelde wijze, verbeurt koper ten behoeve van de verkoper een zonder gerechtelijke tussenkomst opeisbare boete van 10% van de koopsom.

ARTIKEL 11: Bouwplicht

a. Binnen een half jaar na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning, dient de koper met de bouw te starten.

b. Binnen 12 maanden na het passeren van de notariële akte moet de op de grond te stichten bebouwing voltooid en gebruiksklaar zijn; indien daartoe aanleiding bestaat kan deze termijn door burgemeester en wethouders worden verlengd.

c. Zolang niet is voldaan aan de in lid b genoemde verplichtingen mag de koper de onroerende zaak niet zonder toestemming van burgemeester en wethouders in eigendom of economische eigendom overdragen, in erfpacht uitgeven, met beperkte rechten verzwaren, verhuren of verpachten of zijn rechten of plichten uit de overeenkomst overdragen aan derden. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Voor de vestiging van het recht van hypotheek is geen toestemming nodig.

d. Bij niet nakoming van de in de leden a en b genoemde verplichtingen verbeurt koper ten behoeve van de gemeente een boete gelijk aan de totale koopsom, dadelijk door de gemeente vorderbaar door de enkele daad van niet nakoming.

ARTIKEL 12: Kwalitatieve verplichting voor rioolstelsel/afwatering

a. Koper verplicht zich tegenover verkoper het hemelwater en het huishoudelijk afvalwater gescheiden af te voeren. Hiertoe is het rioolstelsel uitgevoerd in een gescheiden systeem. Dit betekent, dat het hemelwater (HWA) van de daken moet worden afgevoerd naar de achtergelegen sloot, door aansluiting op de reeds aanwezig uitlegger. Het HWA van de verharding (van het bedrijfsgedeelte) moet worden afgevoerd naar de rioleringsbuis (Turfmaadsweg) en de daar aanwezige uitlegger. Het huishoudelijk afvalwater moet worden afgevoerd naar de VWA riolering.

b. Koper verplicht zich tegenover de gemeente betreffende de op de hierbij verkochte grond te bouwen opstal(len) voor de dakbedekking en de afvoergoten geen zink, lood en PAK-houdende materialen te gebruiken.

c. Koper verplicht zich tegenover de gemeente bij het onderhoud van de verhardingen en opritten, terrassen enz. geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen te gebruiken.

d. De in de artikelen a tot en met c genoemde verplichtingen zullen als kwalitatieve verplichtingen worden vastgelegd in de notariële akte.

ARTIKEL 13: Bedrijfswoning/Kettingbeding

Het is de koper van de onroerende zaak toegestaan om een bedrijfswoning op het daarvoor bestemde deel van de bouwkavel/terrein op te richten en als zodanig als bedrijfswoning te gebruiken. Koper is op de datum van verlening van de desbetreffende vergunning aan de gemeente een bedrag verschuldigd van € 60.000,-- k.k. en te vermeerderen BTW. De koper en zijn rechtsopvolgers in de eigendom zijn verplicht bij elke gehele of gedeeltelijke vervreemding, eigendomsovergang, verhuring of in gebruik afstaan van het gekochte deze bepaling schriftelijk aan de wederpartij op te leggen en voor en namens de gemeente te accepteren. Bij niet nakoming verbeuren de koper en zijn rechtsopvolgers een terstond opeisbare boete van € 60.000,-- exclusief BTW.

ARTIKEL 14: Verbod detailhandel/Kettingbeding

a. het is verboden de onroerende zaak of de daarop te stichten gebouwen te gebruiken of te doen gebruiken voor detailhandel;

b. bij overtreding van het onder a van dit artikel bedoelde verbod zal de wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd zijn van € 5.000,-- voor elke week, waarin bedoelde detailhandel of op enigerlei wijze geconstateerd wordt, zulks nadat de wederpartij terzake van de overtreding door burgemeester en wethouders bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploot in gebreke is gesteld.

c. De koper en zijn rechtsopvolgers in de eigendom zijn verplicht bij elke gehele of gedeeltelijke vervreemding, eigendomsovergang, verhuring of in gebruik afstaan van het gekochte deze bepaling schriftelijk aan de wederpartij op te leggen en voor en namens de gemeente te accepteren. Bij niet nakoming verbeuren de koper en zijn rechtsopvolgers een terstond opeisbare boete van € 50.000,--. Artikel 15: Bijzondere voorwaarde

De opslag van bouwmateriaal, vrijkomende grond e.d. dient plaats te vinden op het eigen bouwterrein. Het is koper niet toegestaan om hiervoor gebruik te maken van de aangrenzende percelen en/of openbaar groen.

ARTIKEL 16: Boetebepaling

a. Bij niet nakoming van enige verplichting, voortvloeiende uit deze koopovereenkomst verbeurt de koper, na ingebrekestelling en na verloop van de voor de ingebrekestelling bepaalde termijn, ten behoeve van de gemeente een onmiddellijk opeisbare boete van 10% van de koopsom, op welk bedrag de door de gemeente terzake van de wanprestatie te lijden schade wederzijds onveranderlijk wordt bepaald.

b. Naast het gestelde in lid a van dit artikel behouden de gemeente en koper het recht om bij niet-nakoming van enige verplichting nakoming te vorderen.

c. De bepaling in lid a van dit artikel geldt niet voor de artikelen 10, 11, 13 en 14.