Woo-verzoek

De Woo geldt vanaf 1 mei 2022. Deze wet heeft de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen. De Woo regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. Zo krijgt iedereen meer inzicht in wat de overheid doet. In beginsel is alle overheidsinformatie openbaar.

Uitzonderingen

Wij zijn verplicht aan een Woo-verzoek mee te werken en de gevraagde informatie openbaar te maken. Er zijn uitzonderingen op die verplichtingexterne-link-icoon.

Beschrijving

Wij geven informatie over ons beleid en onze activiteiten op onze website, in de Week in Week uit en op andere plekken. Wilt u meer (specifieke) informatie inzien? Dan mag u ons met een Woo-verzoek vragen om die documenten openbaar te maken, als wij over die documenten beschikken. U kunt ook Woo-verzoeken bekijken die de afgelopen periode bij ons zijn ingediend.

Wij kunnen u de informatie op de volgende manieren geven:

 • U krijgt een kopie
 • U mag het document bekijken
 • U krijgt een samenvatting van de inhoud
 • U krijgt informatie over de inhoud
 • U krijgt de informatie via mail

Aanvragen

Iedereen kan de gemeente verzoeken om informatie. U kunt op meerdere manieren een Woo-verzoek indienen:

 • Per post (u kunt uw Woo-verzoek verzenden naar Postbus 3, 7875 ZG Exloo)
 • Via een online aanvraag. Klik op 'Regel het online'
 • Per e-mail met als onderwerp ‘Woo-verzoek’

U kunt uw Woo-verzoek sturen naar gemeente@borger-odoorn.nl. Vermeld daarbij duidelijk dat het gaat om een Woo-verzoek. Als u uw Woo-verzoek naar een ander e-mailadres stuurt, dan nemen wij uw Woo-verzoek niet behandeling.

In uw verzoek geeft u aan:

 • Over welk onderwerp (en de daarbij behorende periode) u informatie wilt ontvangen;
 • Welke documenten u daarvan wilt ontvangen;
 • Op welke manier u de documenten wilt bekijken of ontvangen.

Voorwaarden

De voorwaarden om een aanvraag voor informatie te doen zijn:

 • De informatie is ergens binnen de gemeentelijke organisatie vastgelegd (en niet bij bijvoorbeeld een ministerie of provincie).
 • U mag geen stukken inzien:
  • die over de veiligheid van het land gaan;
  • waardoor de koning en regering in gevaar komen;
  • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan;
  • waarin informatie staat over het privéleven van anderen (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG).

Ook kunnen wij om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 • inspectie, controle en toezicht door de overheid;
 • de bescherming van het natuurgebied waarover de informatie gaat.

Hoe lang gaat het duren?

Wij hebben 4 weken de tijd om na ontvangst van uw Woo-verzoek een beslissing te nemen. Deze termijn kunnen wij met 2 weken verlengen. Als er nog andere belanghebbenden bij uw Woo-verzoek betrokken zijn, dan gelden er andere termijnen. Als wij langer dan 4 weken de tijd nodig hebben om een beslissing te nemen, ontvangt u daarvan een bericht.

Kosten

Wet Open Overheid

Wij kunnen kosten rekenen. Hoeveel u moet betalen hangt af van hoe u de informatie wilt ontvangen. 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een kopie van schriftelijke stukken:

 • Voor minder dan 6 kopieën:                      gratis
 • Voor 6 tot 15 kopieën:                                € 6,55
 • Voor 15 of meer kopieën, per kopie:       € 0,40 

Begroting

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een exemplaar van de concernbegroting, een dienstbegroting, een bijlage bij de begroting, deelnota's, concern- en dienstrekening, beleidsplan of beleidsprogramma, de voorjaarsnota, de najaarsnota, een MARAP, voor een exemplaar met:

 • 1 tot 25 bladzijden                                      € 7,85
 • 25 tot 50 bladzijden                                    € 12,30
 • 50 tot 75 bladzijden                                    € 16,50
 • 75 tot 100 bladzijden                                  € 20,35

(tarief 2024)

Bezwaar

Bent u het niet eens met onze beslissing over uw Woo-verzoek? Dan kunt u bezwaarexterne-link-icoon maken Doe dit binnen 6 weken. Is het belangrijk dat u snel antwoord krijgt? Vraag dan ook een voorlopige uitspraak (voorziening) aan bij de rechtbank.

Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van de gemeente over uw bezwaar? Ga dan in beroepexterne-link-icoon bij de rechtbank.

Wet en regelgeving

Meer informatie